Võtke meiega ühendust

Kur­su­sed grup­pi­de­le ing­li­se ja soo­me keel

Ole­me Töö­tu­kas­sa Koo­li­tus­kaar­di part­ner  Töö­tu­kas­sa klien­ti­de­le paku­me koo­li­tust Töö­tu­kas­sa poolt väl­jas­ta­ta­va Kin­ni­tus­kir­ja alu­sel. Koo­li­tu­se eest tasub Töö­tu­kas­sa järel­mak­su tingimustel. 

Klas­si­ruumi koo­li­tu­sed toi­mu­vad meie büroo­ruumi­des, Tal­lin­na kesk­lin­nas, aad­res­sil Par­da 8. Vee­bi­kur­su­sed veebiteel. 

Algu­sed 11.12.2023. ja 8.01.2024.

SOOME Tase A. KLASSIRUUM. SOOME Tase A2/B1. KLASSIRUUM.

INGLISE Tase A1. KLASSIRUUM. INGLISE Tase A2. KLASSIRUUM

INGLISE Tase B (B1, B2). KLASSIRUUM.

Maht 60 ak/t (koos ise­seis­va­ga 120 ak/t). Hind 1680.- (kes­tus 7 kuud)

Maht 80 ak/t (koos ise­sis­va­ga 160 ak/t). Hind 2240.- (kes­tus 9 kuud)

MINI-MINI GRUPI suu­rus on 2 õpi­last. Paind­li­ku ajagraa­fi­ku­ga. Toi­mub üks koo­li­tus­kord näda­las (kor­ra­ga 3 ak/t). Koo­li­tu­se kes­tuseks vor­mis­ta­me mak­si­maal­se aja 12 k (1 aasta). 

Mida väik­sem on grupp seda tõhu­sam on õpe, mida suu­rem on grupp seda sood­sam on hind. Õppe­ma­ter­jal on hin­na sees. Tra­dit­sioo­ni­li­ne-kom­mu­ni­ka­tiiv­ne kee­le­õpe: sõna­va­ra-väl­jen­did, vest­lus-suht­lus, teks­ti luge­mi­ne-jutus­ta­mi­ne, teks­ti koos­ta­mi­ne, kuu­la­mi­ne-mõist­mi­ne, reeg­lid-gram­ma­ti­ka-har­ju­tused-tes­tid. Det­semb­ri vii­ma­ne nädal on jõu­lu­puh­kus. Juu­lis tun­de ei toi­mu, ole­me suve­puh­ku­seks sule­tud (või­ma­lik, et ka juuni 3.- 4. näd ehk jaanipühad). 

TUNNIPLAANI jär­gi kur­su­sed alga­vad aas­tal 2024 veebruaris-märt­sis.

Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na. Eraisi­ku­test klien­did saa­vad järg­ne­val aas­tal 20% tulu­mak­su tagas­tust. Jurii­di­lis­te isi­ku­te poolt oma töö­ta­ja­te koo­li­ta­miseks tehtavad kulud on ette­võt­te äri­ku­lu. Hin­nad on lõp­li­kud, käi­be­mak­su ei lisan­du. Õppe­ma­ter­ja­lid on hin­na sees. Väl­jas­ta­me koo­li­tust tõen­da­va doku­men­di. Kogu­maht koos ise­seis­va õppe­töö­ga kodus on 120 ak/t. Koo­li­tu­sed toi­mu­vad Tal­lin­na kesk­lin­nas, aad­res­sil Par­da 8. Vee­bi­koo­li­tu­sed veebiteel. 

VEEBIKURSUS. INGLISE keel mini­grupp — tase B (kesk­ta­se). Toi­mub tei­si­päe­vi­ti kesk­päe­val kl 13.00 — 15.15 (3 ak/t). Maht 60 ak/t. (koos ise­seis­va töö­ga 120 ak/t). Minigr­gru­pi suu­rus kuni 3 õpi­last. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 1500.- eur. Algus .…. 2024. Lõpp: 20 jär­jes­ti­kust näda­lat. Mit­te­üht­ki tun­di klas­si­ruumis, mit­te­ühte­gi leh­te paberõp­pe­ma­ter­ja­li. Õppe­ma­ter­jal on e‑õpik (e‑Book), anna­me tei­le ligipääsukoodi.

SOOME keel mini­grupp - tase A1/A2 (ele­men­taar­ta­se). KLASSIRUUM. Toi­mub kol­ma­päe­va hom­mi­ku­ti kl 9.30 — 11.45 (3 ak/t) 60 ak/t (koos ise­seis­va töö­ga 120 ak/t). Mini­gru­pi suu­rus on 3 õpi­last. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 1320.- eur. Algus .…. 2024. Lõpp: 20 jär­jes­ti­kust nädalat. 

INGLISE KEELE KURSUS — tase A (ele­men­taar­ta­se). Toi­mub kol­ma­päe­va õhtu­ti kl 16.30 — 18.45 (3 ak/t) 60 ak/t. Minigr­gru­pi suu­rus on 3 õpi­last. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 1 320.- eur. Algus .…. 2024. Lõpp: 20 jär­jes­ti­kust nädalat. 

INGLISE KEELE KURSUS - tase B (kesk­ta­se). Toi­mub nel­ja­päe­va õhtu­ti kl 16.30 — 18.45 (3 ak/t) 60 ak/t. Mini­gru­pi suu­rus kuni 3 õpi­last. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 1 320.- eur. Algus .… 2024. Lõpp: 20 jär­jes­ti­kust näda­lat (väl­ja­arva­tud dets vii­ma­ne nädal) 

Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na. Eraisi­ku­test klien­did saa­vad järg­ne­val aas­tal 20% tulu­mak­su tagas­tust. Jurii­di­lis­te isi­ku­te poolt oma töö­ta­ja­te koo­li­ta­miseks tehtavad kulud on ette­võt­te äri­ku­lu. Hin­nad on lõp­li­kud, käi­be­mak­su ei lisan­du. Õppe­ma­ter­ja­lid on hin­na sees. Väl­jas­ta­me koo­li­tust tõen­da­va doku­men­di. Kogu­maht koos ise­seis­va õppe­töö­ga kodus on 120 ak/t. Koo­li­tu­sed toi­mu­vad Tal­lin­na kesk­lin­nas, aad­res­sil Par­da 8. Vee­bi­koo­li­tu­sed veebiteel.