Võtke meiega ühendust

Kur­su­sed grup­pi­de­le ing­li­se ja soo­me keel

Algu­sed 25.03.2024. ja 1.04.2024. Maht 160 ak/t (audi­toor­ne 80 ak/t) Hind 2360.-

Soo­me A1. Gru­pi­kur­sus paind­li­ku aja­ka­va­ga, klassiruumis.

Soo­me A2. Gru­pi­kur­sus paind­li­ku aja­ka­va­ga, klas­si­ruumis.

Soo­me B1. Gru­pi­kur­sus paind­li­ku aja­ka­va­ga, klas­si­ruumis.

Soo­me B2. Gru­pi­kur­sus paind­li­ku aja­ka­va­ga, klas­si­ruumis.

Ing­li­se A1. Gru­pi­kur­sus paind­li­ku aja­ka­va­ga, klassiruumis.

Ing­li­se A2. Gru­pi­kur­sus paind­li­ku aja­ka­va­ga, klassiruumis.

Ing­li­se B1. Gru­pi­kur­sus paind­li­ku aja­ka­va­ga, klassiruumis.

Ing­li­se B2. Gru­pi­kur­sus paind­li­ku aja­ka­va­ga, klassiruumis.

Klas­si­ruumi kur­su­sed toi­mu­vad meie büroo­ruumi­des, Tal­lin­na kesk­lin­nas, aad­res­sil Par­da 8. Õppe­ma­ter­jal on hin­na sees. Gru­pi suu­rus on 2 õpi­last. Paind­li­ku aja­ka­va­ga. Toi­mub üks koo­li­tus­kord näda­las (kor­ra­ga 3 ak/t). Koo­li­tu­se kes­tuseks on 12 k (1 aasta). 

TUNNIPLAANI JÄRGI INGLISE KEELE MINIGRUPID 2024 märts

Maht 160 ak/t (audi­toor­ne 60 ak/t). Klas­si­ruumi kur­sus hind 1560.-. Vee­bi­kur­sus hind 1620.-

Ing­li­se keel A1 vee­bi­kur­sus . Toi­mub tei­si­päe­vi­ti hom­mi­ku­ti kl 9.30 — 11.45. Mini­gru­pi suu­rus 3 õpi­last. Algus 26.03.2024. Õppe­ma­ter­jal on e‑õpik (e‑Book), anna­me tei­le ligipääsukoodi. 

Ing­li­se keel A2 vee­bi­kur­sus . Toi­mub tei­si­päe­vi­ti hom­mi­ku­ti kl 9.30 — 11.45. Gru­pi suu­rus 3 õpi­last. Algus 26.03.2024. Õppe­ma­ter­jal on e‑õpik (e‑Book), anna­me tei­le ligipääsukoodi. 

Ing­li­se keel B1 klas­si­ruum. Toi­mub nel­ja­päe­vi­ti õhtu­ti kl 16.30 — 18.45. Gru­pi suu­rus 3 õpi­last. Algus 28.03.2024.

Ing­li­se keel B2 klas­si­ruum . Toi­mub nel­ja­päe­vi­ti õhtu­ti kl 16.30 — 18.45. Gru­pi suu­rus 3 õpi­last. Algus 28.03.2024.

Ing­li­se keel B1 vee­bi­kur­sus . Toi­mub tei­si­päe­vi­ti hom­mi­ku­ti kl 9.30 — 11.45. Mini­gru­pi suu­rus 3 õpi­last. Algus 26.03.2024. Õppe­ma­ter­jal on e‑õpik (e‑Book), anna­me tei­le ligipääsukoodi. 

Ing­li­se keel B2 vee­bi­kur­sus . Toi­mub tei­si­päe­vi­ti hom­mi­ku­ti kl 9.30 — 11.45. Gru­pi suu­rus 3 õpi­last. Algus 26.03.2024. Õppe­ma­ter­jal on e‑õpik (e‑Book), anna­me tei­le ligipääsukoodi. 

Ing­li­se keel A1 klas­si­ruum. Toi­mub nel­ja­päe­vi­ti õhtu­ti kl 16.30 — 18.45. Gru­pi suu­rus 3 õpi­last. Algus 28.03.2024.

Ing­li­se keel A2 klas­si­ruum . Toi­mub nel­ja­päe­vi­ti õhtu­ti kl 16.30 — 18.45. Gru­pi suu­rus 3 õpi­last. Algus 28.03.2024.

Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na. Eraisi­ku­test klien­did saa­vad järg­ne­val aas­tal 20% tulu­mak­su tagas­tust. Jurii­di­lis­te isi­ku­te poolt oma töö­ta­ja­te koo­li­ta­miseks tehtavad kulud on ette­võt­te äri­ku­lu. Hin­nad on lõp­li­kud, käi­be­mak­su ei lisan­du. Õppe­ma­ter­ja­lid on hin­na sees. Väl­jas­ta­me koo­li­tust tõen­da­va doku­men­di. Tra­dit­sioo­ni­li­ne-kom­mu­ni­ka­tiiv­ne kee­le­õpe: sõna­va­ra-väl­jen­did, vest­lus-suht­lus, teks­ti luge­mi­ne-jutus­ta­mi­ne, teks­ti koos­ta­mi­ne, kuu­la­mi­ne-mõist­mi­ne, reeg­lid-gram­ma­ti­ka-har­ju­tused-tes­tid. Det­semb­ri vii­ma­ne nädal on jõu­lu­puh­kus. Juu­lis ole­me suve­puh­ku­seks sule­tud. Koo­li­tu­sed toi­mu­vad Tal­lin­na kesk­lin­nas, aad­res­sil Par­da 8. Vee­bi­koo­li­tu­sed veebiteel.