Võtke meiega ühendust

Kur­su­sed grup­pi­de­le ing­li­se ja soo­me keel

INGLISE KEELE KURSUS — tase A (ele­men­taar­ta­se)

Toi­mub kol­ma­päe­va õhtu­ti kl 17.00 — 19.15 (3 ak/t) 60 ak/t Minigr­gru­pi suu­rus 3–5 õpi­last. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 1020.- eur. Algus 6.10.2021. Lõpp: 20 jär­jes­ti­kust kolmapäeva. 

INGLISE KEELE KURSUS - tase B (kesk­ta­se)

Toi­mub nel­ja­päe­va õhtu­ti kl 17.00 — 19.15 (3 ak/t) 60 ak/t. Mini­gru­pi suu­rus 3–5 õpi­last. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 1020.- eur. Algus 7.10.2021. Lõpp: 20 jär­jes­ti­kust neljapäeva. 

SOOME KEELE KURSUS - tase 0‑A1 (alg­ta­se)

Toi­mub tei­si­päe­va õhtu­ti kl 17.00 — 19.15 (3 ak/t) 60 ak/t. Mini­gru­pi suu­rus 3–5 õpi­last. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 1 020.- eur Algus 5.10.2021. Lõpp 20 jär­jes­ti­kust kolmapäeva. 

Ole­me Töö­tu­kas­sa Koo­li­tus­kaar­di part­ner  Töö­tu­kas­sa klien­ti­de­le (töö­tu­na arvel ole­va­te­le ini­mes­te­le) paku­me koo­li­tust Töö­tu­kas­sa poolt väl­jas­ta­ta­va Kin­ni­tus­kir­ja alu­sel. Koo­li­tu­se eest tasub Töö­tu­kas­sa järel­mak­su tingimustel. 

Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na. Eraisi­ku­test klien­did saa­vad järg­ne­val aas­tal 20% tulu­mak­su tagas­tust. Jurii­di­lis­te isi­ku­te poolt oma töö­ta­ja­te koo­li­ta­miseks tehtavad kulud on ette­võt­te ärikulu. 

Hin­nad on lõp­li­kud, käi­be­mak­su ei lisan­du. Õppe­ma­ter­ja­lid on hin­na sees. Väl­jas­ta­me koo­li­tust tõen­da­va doku­men­di. Kogu­maht koos ise­seis­va õppe­töö­ga kodus on 120 ak/t.

Koo­li­tu­sed toi­mu­vad Tal­lin­na kesk­lin­nas, aad­res­sil Par­da 8.