Võtke meiega ühendust

Indi­vi­duaal­õppe kur­sus ing­li­se ja soo­me keel

Ole­me Töö­tu­kas­sa Koo­li­tus­kaar­di part­ner: võt­ke menüüst Tava­kur­su­sed ja Kiir­kur­su­sed grup­pi­de­le! Käes­ole­vat koo­li­tust Töö­tu­kas­sa kau­du EI SAA pakkuda.

Indi­vi­duaal­õ­pe tähendab, et tun­nis on üks õpi­la­ne ja õpe­ta­ja. See on alter­na­tiiv gru­pi­õp­pe­le, mis on kõi­ge tava­pä­ra­sem koo­li­tus­vorm, kuid siis­ki ei sobi kõigile. 

Gru­pi­koo­li­tu­se kor­ral tuleb lep­pi­da sel­le­ga, et kah­te ühe­su­gust õpi­last ei ole ole­mas, ikka on kee­gi tuge­vam, kee­gi nõr­gem — kes jutu­kam, kes taga­si­hoid­li­kum — kes kii­rem, kes vajab enam aega süve­ne­miseks. See­ga, gru­pi­õp­pe plus­si­de kõr­val on ka mii­nu­seid — see pakub kõi­gi­le mida­gi ja mit­te kelle­le­gi täp­selt seda mida vaja. Indi­vi­duaal­õ­pe või­mal­dab õppe sisu paind­lik­ku kohan­da­mist konk­reet­se õpi­lase vaja­dus­te­le, või­me­te­le ja eri­pä­ra­le. Kõi­gil klas­si­ruumi kur­sus­tel paberõp­pe­ma­ter­jal (paind­li­kult muu­de­tav), soo­me k vee­bi­kur­sus­tel e‑õppematerjal (paind­li­kult muu­de­tav), ing­li­se k vee­bi­kur­sus — üks konk­reet­ne e‑õpik (e‑Book), mille­le anna­me tei­le ligi­pää­su koodi.

Indi­vi­duaal­õppe tei­ne olu­li­ne pluss on aja­li­ne paind­lik­kus, eri­ne­valt gru­pi­õp­pe jäi­gast tun­ni­plaa­nist. Tun­ni­ae­gu lepivad õpi­la­ne ja õpe­ta­ja kok­ku jooks­valt: soo­vi kor­ral võib õpi­la­ne jää­da iga­nä­da­la­selt ühe­le-sama­le aja­le või siis iga­nä­da­la­selt aega muu­ta. Leiame ala­ti õpi­lase­le sobi­va aja. Kui õpi­la­ne on hai­ge (laps hai­ge), vii­bib Ees­tist (Tal­lin­nast) eemal era- või äri­rei­sil, siis tun­de toi­mu­da ei saa (soo­vi kor­ral võib teha sky­pe teel) — neid asjaolusid arves­ta­me kur­su­se aja­pii­ri sead­misel. Tun­di­de toi­mu­mise ajad, mil­le hul­gast õpi­la­ne saab vali­da: esmas­päe­vast ree­de­ni kell 9:00, 10:45, 12:30, 14:15,  16:00,  17:30.

Sage­dus 1 kord näda­las (2 ak/t kor­ra­ga). Kes­tus kuni 7 kuud.

Indi­vi­duaal­õppe kur­su­se maht on 60 ak/t — Hind 1800.- eur.

Vee­bi­kur­su­se­na indi­vi­duaal­ne õpe ing­li­se keel — Hind 1900.- eur. 

Ole­me Töö­tu­kas­sa Koo­li­tus­kaar­di part­ner  Töö­tu­kas­sa klien­ti­de­le (töö­tu­na arvel ole­va­te­le ini­mes­te­le) paku­me GRUPI koo­li­tust Töö­tu­kas­sa poolt väl­jas­ta­ta­va Kin­ni­tus­kir­ja alu­sel. Koo­li­tu­se eest tasub Töö­tu­kas­sa järel­mak­su tingimustel.

Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na. On või­ma­lik tasu­da kahes osas (klas­si­ruumi kur­su­sel) : 30ak/t kur­sus 900.- ja 30ak/t kur­sus 900.-. Vee­bi­kur­su­sel (ing­li­se keel ) ühes osas: 1890.-. Eraisi­ku­test klien­did  saa­vad koo­li­tus­ku­lu­delt 20% tulu­mak­su tagas­tust järg­ne­val aas­tal. Jurii­di­lis­te isi­ku­te poolt oma töö­ta­ja­te koo­li­ta­miseks tehtavad kulud on ette­võt­te äri­ku­lu. Hin­nad on lõp­li­kud, käi­be­mak­su ei lisan­du. Õppe­ma­ter­ja­lid on hin­na sees. Väl­jas­ta­me koo­li­tust tõen­da­va doku­men­di. Tase­med A1, A2, B1, B2. Kogu­maht koos ise­seis­va õppe­töö­ga kodus on 120 ak/t. Klien­did väl­jast­poolt Tal­linn-Har­ju­maa soo­vi­ta­me 4 ak/t kor­ra­ga (2 kor­da kuus) — või­ma­lik teha ka sky­pe tunde. 

Koo­li­tu­sed toi­mu­vad Tal­lin­na kesk­lin­nas, aad­res­sil Par­da 8.

Vee­bi­kur­su­sed Teams, Goog­le Meet või Sky­pe teel (ing­li­se k vee­bi­kur­su­se­na, sage­dus esi­me­sel nel­jal näda­lal 2xnäd.).