Võtke meiega ühendust

Kiir­kur­su­sed grup­pi­de­le ing­li­se ja soo­me keel

Ole­me Töö­tu­kas­sa Koo­li­tus­kaar­di part­ner  Töö­tu­kas­sa klien­ti­de­le (töö­tu­na arvel ole­va­te­le ini­mes­te­le) paku­me GRUPI koo­li­tust Töö­tu­kas­sa poolt väl­jas­ta­ta­va Kin­ni­tus­kir­ja alu­sel. Koo­li­tu­se eest tasub Töö­tu­kas­sa järel­mak­su tingimustel.

ERIALA INGLISE keel. Kiir­kur­sus. Raa­ma­tu­pi­da­mi­ne ja rahandus.

ERIALA INGLISE keel. Kiir­kur­sus. Medit­siin ja tervishoid.

Sobib kee­le­os­kus­ta­se­me­te­le: A2, B1 ja B2. Eri­ala ing­li­se kee­le õpe toi­mub mini-mini gru­pis (gru­pi suu­rus kuni  3 õpi­last). Toi­mub: kol­ma­päe­val kl 10.30 – 13.30 (4 ak/t) ja ree­del 10.30 – 12.45 (3 ak/t) ja 13.30 – 15.45 (3 ak/t); lõu­na: 12.45–13.30.

Konk­reet­sed kuu­päe­vad täp­sus­ta­tak­se. Hind ühe­le õpi­lase­le on 320.- eur.

Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na. Eraisi­ku­test klien­did saa­vad järg­ne­val aas­tal 20% tulu­mak­su tagas­tust. Jurii­di­lis­te isi­ku­te poolt oma töö­ta­ja­te koo­li­ta­miseks tehtavad kulud on ette­võt­te äri­ku­lu. Hin­nad on lõp­li­kud, käi­be­mak­su ei lisan­du. Õppe­ma­ter­ja­lid on hin­na sees. Väl­jas­ta­me koo­li­tust tõen­da­va doku­men­di. Kogu­maht koos ise­seis­va õppe­töö­ga kodus on 60 ak/t.

Koo­li­tu­sed toi­mu­vad meie büroo­ruumi­des, Tal­lin­na kesk­lin­nas, aad­res­sil Par­da 8. 

KIIRKURSUSED GRUPPIDELE — SOOME keel

MINIGRUPP SOOME keel A (ele­men­taar­ta­se). Kiir­kur­sus (6 ak/t näd) esmas­päe­vi­ti ja kol­ma­päe­vi­ti õhtu­ti kl 16.30 — 18.45. Algus: täp­sus­ta­me 2023. Lõpp: kes­tus 10 jär­jes­ti­kust nädalat. 

Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 1 200.- eur. Gru­pi suu­rus kuni 3 õpi­last. Maht 60 ak/t.

Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na. Eraisi­ku­test klien­did saa­vad järg­ne­val aas­tal 20% tulu­mak­su tagas­tust. Jurii­di­lis­te isi­ku­te poolt oma töö­ta­ja­te koo­li­ta­miseks tehtavad kulud on ette­võt­te äri­ku­lu. Hin­nad on lõp­li­kud, käi­be­mak­su ei lisan­du. Õppe­ma­ter­ja­lid on hin­na sees. Väl­jas­ta­me koo­li­tust tõen­da­va doku­men­di. Kogu­maht koos ise­seis­va õppe­töö­ga kodus on 120 ak/t.

Koo­li­tu­sed toi­mu­vad Tal­lin­na kesk­lin­nas, aad­res­sil Par­da 8

KIIRKURSUSED GRUPPIDELE — INGLISE keel

MINIGRUPP INGLISE keel A (ele­men­taar­ta­se). Kiir­kur­sus (6 ak/t näd) esmas­päe­vi­ti ja kol­ma­päe­vi­ti hom­mi­ku­ti kl 9.15 — 11.30. Kes­tus 10 näd. Algus:täpsustame 2023.

Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 1200.- eur. Gru­pi suu­rus kuni 3 õpi­last. Maht 60 ak/t

Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na. Eraisi­ku­test klien­did saa­vad järg­ne­val aas­tal 20% tulu­mak­su tagas­tust. Jurii­di­lis­te isi­ku­te poolt oma töö­ta­ja­te koo­li­ta­miseks tehtavad kulud on ette­võt­te äri­ku­lu. Hin­nad on lõp­li­kud, käi­be­mak­su ei lisan­du. Õppe­ma­ter­ja­lid on hin­na sees. Väl­jas­ta­me koo­li­tust tõen­da­va doku­men­di. Kogu­maht koos ise­seis­va õppe­töö­ga kodus on 66 ak/t.

Koo­li­tu­sed toi­mu­vad Tal­lin­na kesk­lin­nas, aad­res­sil Par­da 8

All­järg­ne­valt KEVAD SÜGIS TALVE ja SUVEKURSUS ei toi­mu, täp­sus­ta­tak­se hiljem.

KEVADKURSUS (2 kuud 2 näd) aprill-mai-juuni 60 ak/t ing­li­se keel B (kesk­ta­se). Toi­mub kol­ma­päe­va õhtu­ti kl 17.00 — 19.15 (3 ak/t) ja nel­ja­päe­va hom­mi­ku­ti kl 9.00 — 11.15 (3 ak/t) ehk kok­ku 6 ak/t näda­las. Gru­pi suu­rus kuni 5 õpi­last. Klas­si­ruumi kur­sus. Algus kevad 2023. Lõpp: 10 jär­jes­ti­kust näda­lat. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 1 140.- eur

SÜGISKURSUS (2 kuud) sept-okt-nov 60 ak/t ing­li­se keel B (kesk­ta­se). Toi­mub kol­ma­päe­va õhtu­ti kl 17.00 — 19.15 (3 ak/t) ja nel­ja­päe­va hom­mi­ku­ti kl 9.00 — 11.15 (3 ak/t) ehk kok­ku 6 ak/t näda­las. Gru­pi suu­rus kuni 5 õpi­last. Algus sügis 2023. Lõpp: 10 jär­jes­ti­kust näda­lat. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 1 140.- eur

TALVEKURSUS (2 kuud 2 näd) jaan-veeb-märts 60 ak/t ing­li­se keel B (kesk­ta­se) tase Toi­mub kol­ma­päe­va õhtu­ti kl 17.00 — 19.15 (3 ak/t) ja nel­ja­päe­va hom­mi­ku­ti kl 9.00 — 11.15 (3 ak/t) ehk kok­ku 6 ak/t näda­las. Gru­pi suu­rus kuni 5 õpi­last. Algus talv 2023. Lõpp: 10 jär­jes­ti­kust näda­lat. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 1 140.- eur

SUVEKURSUS (1 kuu) juu­li-august 42 ak/t ing­li­se keel B (kesk­ta­se). Toi­mub tei­si­päe­vi­ti kl 12.30–14.45 (3 ak/t), kol­ma­päe­vi­ti kl 12.30–14.15 (3 ak/t) ja nel­ja­päe­vi­ti kl 12.30–14.45 (3 ak/t) ehk kok­ku 9 ak/t näda­las. Gru­pi suu­rus kuni 5 õpi­last. Algus suvi 2023. Lõpp: 4 jär­jes­ti­kust näda­lat. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 798.- eur 

Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na. Eraisi­ku­test klien­did saa­vad järg­ne­val aas­tal 20% tulu­mak­su tagas­tust. Jurii­di­lis­te isi­ku­te poolt oma töö­ta­ja­te koo­li­ta­miseks tehtavad kulud on ette­võt­te ärikulu. 

Hin­nad on lõp­li­kud, käi­be­mak­su ei lisan­du. Õppe­ma­ter­ja­lid on hin­na sees. Väl­jas­ta­me koo­li­tust tõen­da­va doku­men­di. Kogu­maht koos ise­seis­va õppe­töö­ga kodus on 120 ak/t (kevad‑, sügis‑, tal­ve­kur­sus) ja 84 ak/t (suve­kur­sus).

Koo­li­tu­sed toi­mu­vad Tal­lin­na kesk­lin­nas, aad­res­sil Par­da 8.