Võtke meiega ühendust

Kiir­kur­su­sed grup­pi­de­le ing­li­se ja soo­me keel

KEVADKURSUS (2 kuud ja 2 näda­lat) aprill-mai-juuni 60 ak/t ing­li­se keel B (kesk­ta­se). Toi­mub kol­ma­päe­va õhtu­ti kl 16.45 — 19.00 (3 ak/t) ja nel­ja­päe­va hom­mi­ku­ti kl 9.15 — 11.30 (3 ak/t) ehk kok­ku 6 ak/t näda­las. Gru­pi suu­rus kuni 4 õpi­last. Klas­si­ruumi kur­sus. Algus 13.04.2022. Lõpp 16.06.2022. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 1 020.- eur

SÜGISKURSUS (2 kuud) sept-okt-nov 60 ak/t ing­li­se keel B (kesk­ta­se). Toi­mub kol­ma­päe­va õhtu­ti kl 17.00 — 19.15 (3 ak/t) ja nel­ja­päe­va hom­mi­ku­ti kl 9.00 — 11.15 (3 ak/t) ehk kok­ku 6 ak/t näda­las. Gru­pi suu­rus 4–6 õpi­last. Algus 29.09.2022. Lõpp 2.12.2022. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 1 020.- eur

TALVEKURSUS (2 kuud) jaan-veeb-märts 60 ak/t ing­li­se keel B (kesk­ta­se) tase Toi­mub kol­ma­päe­va õhtu­ti kl 17.00 — 19.15 (3 ak/t) ja nel­ja­päe­va hom­mi­ku­ti kl 9.00 — 11.15 (3 ak/t) ehk kok­ku 6 ak/t näda­las. Gru­pi suu­rus 4–6 õpi­last. Algus 6.01.2023. Lõpp.11.03.2023. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 1 020.- eur

SUVEKURSUS (1 kuu) juu­li-august 42 ak/t ing­li­se keel B (kesk­ta­se). Toi­mub tei­si­päe­vi­ti kl 12.30–14.45 (3 ak/t), kol­ma­päe­vi­ti kl 12.30–14.15 (3 ak/t) ja nel­ja­päe­vi­ti kl 12.30–14.45 (3 ak/t) ehk kok­ku 9 ak/t näda­las. Gru­pi suu­rus 4–6 õpi­last. Algus 28.07.2022. Lõpp 27.08.2022. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 714.- eur 

Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na. Eraisi­ku­test klien­did saa­vad järg­ne­val aas­tal 20% tulu­mak­su tagas­tust. Jurii­di­lis­te isi­ku­te poolt oma töö­ta­ja­te koo­li­ta­miseks tehtavad kulud on ette­võt­te ärikulu. 

Hin­nad on lõp­li­kud, käi­be­mak­su ei lisan­du. Õppe­ma­ter­ja­lid on hin­na sees. Väl­jas­ta­me koo­li­tust tõen­da­va doku­men­di. Kogu­maht koos ise­seis­va õppe­töö­ga kodus on 120 ak/t (kevad‑, sügis‑, tal­ve­kur­sus) ja 84 ak/t (suve­kur­sus).

Koo­li­tu­sed toi­mu­vad Tal­lin­na kesk­lin­nas, aad­res­sil Par­da 8.