Võtke meiega ühendust

Õppe­ka­vad — Õppekorraldus

Õppe­ka­vad

Täien­dus­koo­li­tus­asu­tuse nimi: OÜ Kave Kul­tuur  Kave Koo­li­tus — Keeleõpe 

Õppe­ka­va­rühm: Kee­le­õpe Vas­ta­valt Täien­dus­koo­li­tu­se õppe­ka­va­rüh­ma­de loe­telu­le sei­su­ga 01.01.2017.

Kõi­gi kee­le­õp­pe õppe­ka­va­de koos­ta­mise alus on Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­ment kus mää­rat­le­tak­se kee­le­os­ku­se tasemed: 

Alg­ta­se­mel keelekasutaja  A1  Mõis­tab ja kasu­tab iga­päe­va­seid väl­jen­deid ja liht­sa­maid fraase, et oma vaja­dusi rahul­da­da. Oskab ennast ja tei­si tut­vus­ta­da ning päri­da elu­koha, tut­ta­va­te ini­mes­te ja asja­de järe­le ning vas­ta­ta sama rin­gi küsi­mus­te­le. Suu­dab suhel­da liht­sas kee­les, kui vestlus­partner rää­gib aegla­selt ja sel­gelt ning on val­mis aitama. 
A2  Mõis­tab lau­seid ja sage­li kasu­ta­ta­vaid väl­jen­deid, mis seos­tu­vad tal­le olu­lis­te vald­kon­da­de­ga (näi­teks info enda ja pere koh­ta, sis­se­os­tu­de tege­mi­ne, kodu­koht, töö). Tuleb toi­me iga­päe­vas­tes suht­lus­olu­kor­da­des, mis nõuavad otsest ja liht­sat info­vahetust tut­ta­va­tel teema­del. Oskab liht­sa­te fraa­si­de ja lau­se­te abil kir­jel­da­da oma pere­kon­da, tei­si ini­me­si ja elu­tin­gi­mu­si ning väl­jen­da­da oma vajadusi. 
Ise­sei­sev keelekasutaja  B1  Mõis­tab kõi­ke olu­list endale tut­ta­val tee­mal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab ena­mas­ti hak­ka­ma välis­rii­gis, kus vas­ta­vat keelt rää­gi­tak­se. Oskab koos­ta­da liht­sat teks­ti tut­ta­val või enda jaoks huvi­pak­ku­val tee­mal. Oskab kir­jel­da­da koge­mu­si, sünd­mu­si, unis­tusi ja ees­mär­ke ning lühi­dalt põh­jen­da­da-sel­gi­ta­da oma seisu­kohti ja plaane. 
B2  Mõis­tab kee­ru­ka­te abst­rakt­sel või konk­reet­sel tee­mal teks­ti­de ning eri­ala­se mõt­te­va­he­tu­se tuu­ma. Suu­dab spon­taan­selt ja ladusalt ves­tel­da sama kee­le ema­keel­se kõnele­jaga. Oskab palju­del tee­ma­del luua sel­get, üksik­as­ja­lik­ku teks­ti ning sel­gi­ta­da oma vaa­te­nurka, kaalu­da kõne­alus­te sei­su­kohta­de tuge­vaid ja nõr­ku külgi. 
Vilu­nud keelekasutaja  C1  Mõis­tab pik­ki ja kee­ru­kaid teks­te, tabab ka var­ja­tud tähen­dust. Oskab end spon­taan­selt ja ladusalt mõiste­tavaks teha, väl­jen­deid eri­ti otsi­ma­ta. Oskab kasu­ta­da keelt paind­li­kult ja tule­muslikult nii ava­li­kes, õpi- kui ka töö­olu­des. Oskab luua sel­get, loo­gi­list, üksik­asjalikku teks­ti kee­ru­ka­tel tee­ma­del, kasu­ta­des sidus­vahendeid ja sidusust loo­vaid võtteid. 
C2  Mõis­tab vae­va­ta kõi­ke kuul­dut ja loe­tut. Oskab resü­mee­ri­da eri tüü­pi suu­lis­te ja kir­ja­li­ke alli­ka­te tea­vet ja sõnas­ta­da neis esi­tatud põh­jen­dusi ja arut­lusi. Oskab end spon­taan­selt, ladusalt ja täp­selt väl­jen­da­da, eris­tades ka kee­ru­ka­ma­te situat­sioonide peene­maid tähendusvarjundeid. 

Õppe­ka­va nime­tus ja maht: Soo­me keel 160 ak/t (audi­toor­ne 80 ak/t — 60 ak/t) TASE A1. Kin­ni­ta­mise aeg: 17.11.2023.

ÕPIVÄLJUNDID: Õpin­gu­te läbi­mise kor­ral oman­da­ta­vad tead­mised ja osku­sed (vas­ta­vu­ses Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­men­di kee­le­os­kus­ta­se­me­te kir­jel­dus­te­le) — õpin­gu­te alus­ta­mi­ne alga­ja­te tase­mel: puu­dub eel­nev kee­le­õpe ehk alus­ta­mise tase null – saa­vu­ta­tav tase A1.

Õppe­mee­to­did SOOME: Kee­le­õp­pe prot­ses­sis aren­da­tak­se osa­os­kusi: Puhu­mi­nen (Rää­ki­mi­ne), Teks­tin ymmärtä­mi­nen (Luge­mi­ne), Puheen ymmärtä­mi­nen (Kuu­la­mi­ne), Kir­joit­ta­mi­nen (Kir­ju­ta­mi­ne), Kieliop­pi (Gram­ma­ti­ka). Arves­ta­me täis­kas­va­nud õppi­ja ise­ära­su­si. Audi­toor­sed tun­nid — aktiiv-klas­si­ruumi õpe toe­ta­tud ise­seis­va töö­ga õppe­ma­ter­ja­li põh­jal, vest­lus-suht­lus, teks­ti luge­mi­ne-jutus­ta­mi­ne, kir­ju­ta­mi­ne, kuu­la­mi­ne-mõist­mi­ne, reeg­lid — gram­ma­ti­ka- ja tõl­ke­har­ju­tused ning testid.

Kee­le­õp­pe­ma­ter­ja­lid SOOME: 1) Oppi­kir­jat (õpi­kud); 2) Työ­vihkot (gram­ma­ti­ka­har­ju­tus­te vihi­kud); 3) Muud mater­ja­lid (ilu­kir­jan­dus, aja­le­hed, aja­kir­jad, rek­laa­mid, brozüü­rid, onli­ne mater­ja­lid,  jne.). Kasu­ta­me nii välis­kir­jas­tus­te trü­ki­seid, lühi­loe­te­lu: Kus­tan­nus­osa­keyhyö Ota­va, Teach Your­self Fin­nish sari, Rout­led­ge Group,  Finn Lec­tu­ra, jt. kui Ees­ti kirjastuste/väljaandjate õpi­kuid, lühi­loe­te­lu: Tea Kir­jas­tus, Esko Koo­li­tus, Soo­me Ins­ti­tuut, Ees­ti Kee­le Sihtasu­tus, jt . A1 tase­me koo­li­tus­te läbi­vii­misel kasu­ta­me A1 tase­me õppematerjale.

Õpin­gu­te alus­ta­mise tin­gi­mu­sed ja õppe­ta­su: a)Klient regist­ree­ri­tak­se ja esi­ta­tak­se arve; b) Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na, vee­bi­lehel sätes­ta­tud suu­rus­tes; b) Soo­dus­tusi ega õppe­toe­tusi ei pakuta.

Õppe­ta­se­me valik Kee­le­os­ku­se tase mää­ra­tak­se Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­men­dist läh­tu­valt. Tase­me mää­rat­le­mi­ne toi­mub: a) e‑maili ja/või tele­fo­ni teel, vaba­suht­luse vor­mis, kaar­dis­ta­tak­se kliendi/õpilase eel­nev kee­le­os­kus, kogu info kan­tak­se klien­di isik­li­ku­le kaar­di­le (kus on ka kon­tak­tand­med ja muu vaja­lik tea­ve); b) samu­ti kasu­ta­tak­se stan­dar­di­see­ri­tud küsit­lus­leh­te nime­ga Kee­le­ta­se­me­te mää­rat­le­mi­ne, mis on üht­lasi üle­val meie vee­bi­lehel lin­gi all:

https://kavekultuur.ee/keeletestid/keeletaseme-maaratlemine/ c) Soo­vi­jad tee­vad vee­bi­lehel soo­me kee­le tes­ti, õpin­gu­te alus­ta­miseks ei ole nime­tud test kohus­tus­lik, test on vabatahtlik.

Koo­li­ta­ja­te ja õppe­ruumi­de kir­jel­dus: Koo­li­ta­jad-võõr­kee­le­õpe­ta­jad on eri­ala­se aka­dee­mi­li­se kõrg­ha­ri­du­se­ga — Tal­lin­na Üli­kool, Tar­tu Üli­kool, muu (huma­ni­taar) üli­kool väl­jas­pool Ees­tit, õpe­ta­ja kva­li­fi­kat­sioo­ni­ga ning pike­ma- või lühe­maaja­li­se täis­kas­va­nu­te koo­li­ta­ja koge­mu­se­ga. Õppe­ruu­mid sisal­da­vad stan­dard­va­rus­tuse­na: 1) too­lid, lauad, tahv­lid, riiu­lid, jne.; 2) õppe­kir­jan­duse ja refe­rents-raa­ma­tu­ko­gu; 3) teh­ni­li­sed vahen­did (audio- ja video­teh­ni­ka, kopee­ri­mis­teh­ni­ka, esitlustehnika).

Õpin­gu­te lõpe­ta­mise tin­gi­mu­sed ja õppe­ta­su tagas­ta­mi­ne: Audi­toor­sed tun­nid on kohus­tus­li­kud, mõju­val põh­ju­sel luba­tud üksi­kud puu­du­mised. Ise­seis­va töö osa­kaal on 50% (see tähendab 60 ak/t kon­takt-tun­di­de kor­ral on ise­seis­va töö maht samu­ti 60 ak/t). Õppe­ta­su täielik/osaline tagas­ta­mi­ne toi­mub juhul kui tee­nus jääb osutamata/teenuse osu­ta­mi­ne kat­keb koo­li­ta­ja süül (koo­li­ta­ja või koo­li­tus­ruu­mi puudumine).

Hin­da­mis­mee­to­did ja kri­tee­riu­mid: a) õppe­prot­ses­si jook­sul toi­mub pidev õpi­ta­va kont­roll ja õpi­tu taga­si­si­des­ta­mi­ne; b) kur­su­se lõpul tehak­se kir­ja­lik test ja viiak­se läbi suu­li­ne aru­te­lu-kok­ku­võ­te. Nii a) kui b) koos­ta­tak­se kasu­tusel olnud õppe­ma­ter­ja­li­de alu­sel ja hin­da­misel läh­tu­tak­se kasu­tusel olnud õppe­ma­ter­ja­li­des sätes­ta­tud hindamiskriteeriumitest. 

Kur­su­se läbi­misel väl­jas­ta­tav doku­ment: Tun­nis­tus, kui õpin­gu­te lõpe­ta­mise nõu­ded on täi­de­tud – nõu­tav on  mär­ki­da, mil­li­sel tase­mel (Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­ment) õpe toi­mus. Tõend, kui nõu­de­id ei täi­de­tud – nõu­tav on mär­ki­da, mil­li­sel tase­mel (Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­ment) õpe toimus.

Õppe sisu SOOME (A1). Õpi­la­ne õpib null-alga­ja­te (A1) õppe­ma­ter­ja­li­de põh­jal ning omandab väga pii­ra­tud sõna­va­ra, esma­sed ene­se­väl­jen­dus­os­ku­sed, mini­maal­se kuu­la­mis­os­ku­se ning esma­sed tead­mised liht­sa­ma­test kee­le­st­ruk­tuu­ri­dest ja gram­ma­ti­ka põhi­tõ­de­dest. Kõne­kee­le küsi­mu­sed. Õpi­la­ne õpib a) ter­vi­ta­ma, hüvas­ti jät­ma, täna­ma, andeks palu­ma, suun­da küsi­ma; b) tund­ma põhi­ar­ve ja järgar­ve, küsi­ma ja ütle­ma kuu­päe­va ning kel­la­ae­ga; c) näda­la­päe­va­de, kuu­de ja aas­ta­ae­ga­de nime­sid; d) rää­ki­ma endast ja perest, hobi­dest, vabast ajast, toi­dust, ter­vi­sest, poes- ja koh­vi­kus­käi­gust ja teis­test tee­ma­dest. Gram­ma­ti­ka küsi­mu­sed. Õpi­la­ne õpib a) tund­ma tähes­tik­ku ja vokaal­har­moo­nia põhi­mõt­teid; b) isi­ku­li­si ja umb­määra­seid ase­sõ­nu ning küsi­sõ­nu; c) käänd­sõ­na­de kää­ne­te muu­te­lõppe; d) tegu­sõ­na­de pöö­re­te muu­te­lõppe; e) lau­se moo­dus­ta­mist ole­vi­kus.; f) oma­dus­sõ­na kasutamist.

Õppe­ka­vaspet­sii­fi­li­sed ÕPIVÄLJUNDID SOOME (A1) Kõne­kee­le küsi­mu­sed. Õpi­la­ne oskab a) ter­vi­ta­da, hüvas­ti jät­ta, täna­da, andeks palu­da, suun­da küsi­da; b) kasu­tab põhi­ar­ve ja järgar­ve, küsi­des ja öel­des kuu­päe­vi ning kel­la­ae­ga; c) kasu­tab näda­la­päe­va­de, kuu­de ja aas­ta­ae­ga­de nime­sid; d) oskab rää­ki­da mit­me­tel õppe­ka­vas läbi­tud liht­sa­ma­tel teemadel.t, ter­vi­sest, Gram­ma­ti­ka küsi­mu­sed. Õpi­la­ne on oman­da­nud õppe sisus käsit­le­tud gram­ma­ti­li­sed (a‑f) oskused.

Õppe­ka­va nime­tus ja maht: Soo­me keel 160 ak/t (audi­toor­ne 80 ak/t — 60 ak/t) TASE A2. Kin­ni­ta­mise aeg: 17.11.2023.

ÕPIVÄLJUNDID: Õpin­gu­te läbi­mise kor­ral oman­da­ta­vad tead­mised ja osku­sed (vas­ta­vu­ses Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­men­di kee­le­os­kus­ta­se­me­te kir­jel­dus­te­le) — alus­ta­mise tase A1 ehk eel­ne­valt õpi­tud vähe­sel mää­ral – saa­vu­ta­tav tase A2.

Õppe­mee­to­did SOOME: Kee­le­õp­pe prot­ses­sis aren­da­tak­se osa­os­kusi: Puhu­mi­nen (Rää­ki­mi­ne), Teks­tin ymmärtä­mi­nen (Luge­mi­ne), Puheen ymmärtä­mi­nen (Kuu­la­mi­ne), Kir­joit­ta­mi­nen (Kir­ju­ta­mi­ne), Kieliop­pi (Gram­ma­ti­ka). Arves­ta­me täis­kas­va­nud õppi­ja ise­ära­su­si. Audi­toor­sed tun­nid — aktiiv-klas­si­ruumi õpe toe­ta­tud ise­seis­va töö­ga õppe­ma­ter­ja­li põh­jal, vest­lus-suht­lus, teks­ti luge­mi­ne-jutus­ta­mi­ne, kir­ju­ta­mi­ne, kuu­la­mi­ne-mõist­mi­ne, reeg­lid — gram­ma­ti­ka- ja tõl­ke­har­ju­tused ning testid.

Kee­le­õp­pe­ma­ter­ja­lid SOOME: 1) Oppi­kir­jat (õpi­kud); 2) Työ­vihkot (gram­ma­ti­ka­har­ju­tus­te vihi­kud); 3) Muud mater­ja­lid (ilu­kir­jan­dus, aja­le­hed, aja­kir­jad, rek­laa­mid, brozüü­rid, onli­ne mater­ja­lid,  jne.). Kasu­ta­me nii välis­kir­jas­tus­te trü­ki­seid, lühi­loe­te­lu: Kus­tan­nus­osa­keyhyö Ota­va, Teach Your­self Fin­nish sari, Rout­led­ge Group,  Finn Lec­tu­ra, jt. kui Ees­ti kirjastuste/väljaandjate õpi­kuid, lühi­loe­te­lu: Tea Kir­jas­tus, Esko Koo­li­tus, Soo­me Ins­ti­tuut, Ees­ti Kee­le Sihtasu­tus, jt. A2 tase­me koo­li­tus­te läbi­vii­misel kasu­ta­me A2 tase­me õppematerjale. 

Õpin­gu­te alus­ta­mise tin­gi­mu­sed ja õppe­ta­su: a)Klient regist­ree­ri­tak­se ja esi­ta­tak­se arve; b) Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na, vee­bi­lehel sätes­ta­tud suu­rus­tes; b) Soo­dus­tusi ega õppe­toe­tusi ei pakuta.

Õppe­ta­se­me valik Kee­le­os­ku­se tase mää­ra­tak­se Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­men­dist läh­tu­valt. Tase­me mää­rat­le­mi­ne toi­mub: a) e‑maili ja/või tele­fo­ni teel, vaba­suht­luse vor­mis, kaar­dis­ta­tak­se kliendi/õpilase eel­nev kee­le­os­kus, kogu info kan­tak­se klien­di isik­li­ku­le kaar­di­le (kus on ka kon­tak­tand­med ja muu vaja­lik tea­ve); b) samu­ti kasu­ta­tak­se stan­dar­di­see­ri­tud küsit­lus­leh­te nime­ga Kee­le­ta­se­me­te mää­rat­le­mi­ne, mis on üht­lasi üle­val meie vee­bi­lehel lin­gi all:

https://kavekultuur.ee/keeletestid/keeletaseme-maaratlemine/ c) Soo­vi­jad tee­vad vee­bi­lehel soo­me kee­le tes­ti, õpin­gu­te alus­ta­miseks ei ole nime­tud test kohus­tus­lik, test on vabatahtlik.

Koo­li­ta­ja­te ja õppe­ruumi­de kir­jel­dus: Koo­li­ta­jad-võõr­kee­le­õpe­ta­jad on eri­ala­se aka­dee­mi­li­se kõrg­ha­ri­du­se­ga — Tal­lin­na Üli­kool, Tar­tu Üli­kool, muu (huma­ni­taar) üli­kool väl­jas­pool Ees­tit, õpe­ta­ja kva­li­fi­kat­sioo­ni­ga ning pike­ma- või lühe­maaja­li­se täis­kas­va­nu­te koo­li­ta­ja koge­mu­se­ga. Õppe­ruu­mid sisal­da­vad stan­dard­va­rus­tuse­na: 1) too­lid, lauad, tahv­lid, riiu­lid, jne.; 2) õppe­kir­jan­duse ja refe­rents-raa­ma­tu­ko­gu; 3) teh­ni­li­sed vahen­did (audio- ja video­teh­ni­ka, kopee­ri­mis­teh­ni­ka, esitlustehnika).

Õpin­gu­te lõpe­ta­mise tin­gi­mu­sed ja õppe­ta­su tagas­ta­mi­ne: Audi­toor­sed tun­nid on kohus­tus­li­kud, mõju­val põh­ju­sel luba­tud üksi­kud puu­du­mised. Ise­seis­va töö osa­kaal on 50% (see tähendab 60 ak/t kon­takt-tun­di­de kor­ral on ise­seis­va töö maht samu­ti 60 ak/t). Õppe­ta­su täielik/osaline tagas­ta­mi­ne toi­mub juhul kui tee­nus jääb osutamata/teenuse osu­ta­mi­ne kat­keb koo­li­ta­ja süül (koo­li­ta­ja või koo­li­tus­ruu­mi puudumine).

Hin­da­mis­mee­to­did ja kri­tee­riu­mid: a) õppe­prot­ses­si jook­sul toi­mub pidev õpi­ta­va kont­roll ja õpi­tu taga­si­si­des­ta­mi­ne; b) kur­su­se lõpul tehak­se kir­ja­lik test ja viiak­se läbi suu­li­ne aru­te­lu-kok­ku­võ­te. Nii a) kui b) koos­ta­tak­se kasu­tusel olnud õppe­ma­ter­ja­li­de alu­sel ja hin­da­misel läh­tu­tak­se kasu­tusel olnud õppe­ma­ter­ja­li­des sätes­ta­tud hindamiskriteeriumitest. 

Kur­su­se läbi­misel väl­jas­ta­tav doku­ment: Tun­nis­tus, kui õpin­gu­te lõpe­ta­mise nõu­ded on täi­de­tud – nõu­tav on  mär­ki­da, mil­li­sel tase­mel (Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­ment) õpe toi­mus. Tõend, kui nõu­de­id ei täi­de­tud – nõu­tav on mär­ki­da, mil­li­sel tase­mel (Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­ment) õpe toimus. 

Õppe sisu SOOME (A2). Õpi­la­ne õpib alga­ja­te (A2) õppe­ma­ter­ja­li­de põh­jal ning omandab vaja­li­ku baas­sõ­na­va­ra, ladu­sa ene­se­väl­jen­dus­os­ku­se liht­sa­ma­tel tee­ma­del, rahul­da­va kuu­la­mis­os­ku­se ning süvendab oma  tead­mi­si kee­le­st­ruk­tuu­ri­dest ja gram­ma­ti­ka põhi­tõ­de­dest. Kõne­kee­le küsi­mu­sed. Õpi­la­ne kor­dab ja kin­nis­tab A1 tase­mel õpi­tut ja õpib a) tele­fo­ni- ning ame­ti­ala­se vest­luse väl­jen­deid; b) pida­ma vii­sa­kus­vest­lust mit­me­külg­seid väl­jen­deid kasu­ta­des; c) rää­ki­ma tööst ja ette­võt­test; d) rää­ki­ma endast ja perest, hobi­dest, vabast ajast, toi­dust, ter­vi­sest, poes- ja koh­vi­kus­käi­gust ja teis­test tee­ma­dest laie­mat sõna­va­ra kasu­ta­des. Gram­ma­ti­ka küsi­mu­sed. Õpi­la­ne õpib a) tund­ma tegu­sõ­na­de ja käänd­sõ­na­de ast­me­va­hel­dust; b) jaga­ma nimi­sõ­nu ja tegu­sõ­nu tüü­pi­des­se; c) lau­se moo­dus­ta­mist mine­vi­kus; d) kasu­ta­ma käs­ki­vat ja tin­gi­vat kõne­vii­si; e) kasu­ta­ma pas­sii­vi ole­vik­ku; f) nimi­sõ­na kää­na­mist mit­mu­ses; g) Oma­dus­sõ­na võrd­lus­ast­me­te moodustamist.

Õppe­ka­vaspet­sii­fi­li­sed ÕPIVÄLJUNDID SOOME (A2) Kõne­kee­le küsi­mu­sed. Õpi­la­ne oskab a) pida­da tele­fo­ni- ning ame­ti­alast vest­lust; b) rää­ki­da tööst ja ette­võt­test; d) rää­ki­da endast ja perest, hobi­dest, vabast ajast, toi­dust, ter­vi­sest, poes­käi­gust ja teis­test tee­ma­dest laie­mat sõna­va­ra kasu­ta­des. Gram­ma­ti­ka küsi­mu­sed. Õpi­la­ne on oman­da­nud õppe sisus käsit­le­tud gram­ma­ti­li­sed (a‑g) oskused. 

Õppe­ka­va nime­tus ja maht: Soo­me keel 160 ak/t (audi­toor­ne 80 ak/t — 60 ak/t) TASE B1. Kin­ni­ta­mise aeg: 17.11.2023.

ÕPIVÄLJUNDID: Õpin­gu­te läbi­mise kor­ral oman­da­ta­vad tead­mised ja osku­sed (vas­ta­vu­ses Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­men­di kee­le­os­kus­ta­se­me­te kir­jel­dus­te­le) — alus­ta­mise tase A2 – saa­vu­ta­tav tase B1. 

Õppe­mee­to­did SOOME: Kee­le­õp­pe prot­ses­sis aren­da­tak­se osa­os­kusi: Puhu­mi­nen (Rää­ki­mi­ne), Teks­tin ymmärtä­mi­nen (Luge­mi­ne), Puheen ymmärtä­mi­nen (Kuu­la­mi­ne), Kir­joit­ta­mi­nen (Kir­ju­ta­mi­ne), Kieliop­pi (Gram­ma­ti­ka). Arves­ta­me täis­kas­va­nud õppi­ja ise­ära­su­si. Audi­toor­sed tun­nid — aktiiv-klas­si­ruumi õpe toe­ta­tud ise­seis­va töö­ga õppe­ma­ter­ja­li põh­jal, vest­lus-suht­lus, teks­ti luge­mi­ne-jutus­ta­mi­ne, kir­ju­ta­mi­ne, kuu­la­mi­ne-mõist­mi­ne, reeg­lid — gram­ma­ti­ka- ja tõl­ke­har­ju­tused ning testid.

Kee­le­õp­pe­ma­ter­ja­lid SOOME: 1) Oppi­kir­jat (õpi­kud); 2) Työ­vihkot (gram­ma­ti­ka­har­ju­tus­te vihi­kud); 3) Muud mater­ja­lid (ilu­kir­jan­dus, aja­le­hed, aja­kir­jad, rek­laa­mid, brozüü­rid, onli­ne mater­ja­lid,  jne.). Kasu­ta­me nii välis­kir­jas­tus­te trü­ki­seid, lühi­loe­te­lu: Kus­tan­nus­osa­keyhyö Ota­va, Teach Your­self Fin­nish sari, Rout­led­ge Group,  Finn Lec­tu­ra, jt. kui Ees­ti kirjastuste/väljaandjate õpi­kuid, lühi­loe­te­lu: Tea Kir­jas­tus, Esko Koo­li­tus, Soo­me Ins­ti­tuut, Ees­ti Kee­le Sihtasu­tus, jt . B1 tase­me koo­li­tus­te läbi­vii­misel kasu­ta­me B1 tase­me õppematerjale.

Õpin­gu­te alus­ta­mise tin­gi­mu­sed ja õppe­ta­su: a)Klient regist­ree­ri­tak­se ja esi­ta­tak­se arve; b) Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na, vee­bi­lehel sätes­ta­tud suu­rus­tes; b) Soo­dus­tusi ega õppe­toe­tusi ei pakuta.

Õppe­ta­se­me valik Kee­le­os­ku­se tase mää­ra­tak­se Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­men­dist läh­tu­valt. Tase­me mää­rat­le­mi­ne toi­mub: a) e‑maili ja/või tele­fo­ni teel, vaba­suht­luse vor­mis, kaar­dis­ta­tak­se kliendi/õpilase eel­nev kee­le­os­kus, kogu info kan­tak­se klien­di isik­li­ku­le kaar­di­le (kus on ka kon­tak­tand­med ja muu vaja­lik tea­ve); b) samu­ti kasu­ta­tak­se stan­dar­di­see­ri­tud küsit­lus­leh­te nime­ga Kee­le­ta­se­me­te mää­rat­le­mi­ne, mis on üht­lasi üle­val meie vee­bi­lehel lin­gi all:

https://kavekultuur.ee/keeletestid/keeletaseme-maaratlemine/ c) Soo­vi­jad tee­vad vee­bi­lehel soo­me kee­le tes­ti, õpin­gu­te alus­ta­miseks ei ole nime­tud test kohus­tus­lik, test on vabatahtlik.

Koo­li­ta­ja­te ja õppe­ruumi­de kir­jel­dus: Koo­li­ta­jad-võõr­kee­le­õpe­ta­jad on eri­ala­se aka­dee­mi­li­se kõrg­ha­ri­du­se­ga — Tal­lin­na Üli­kool, Tar­tu Üli­kool, muu (huma­ni­taar) üli­kool väl­jas­pool Ees­tit, õpe­ta­ja kva­li­fi­kat­sioo­ni­ga ning pike­ma- või lühe­maaja­li­se täis­kas­va­nu­te koo­li­ta­ja koge­mu­se­ga. Õppe­ruu­mid sisal­da­vad stan­dard­va­rus­tuse­na: 1) too­lid, lauad, tahv­lid, riiu­lid, jne.; 2) õppe­kir­jan­duse ja refe­rents-raa­ma­tu­ko­gu; 3) teh­ni­li­sed vahen­did (audio- ja video­teh­ni­ka, kopee­ri­mis­teh­ni­ka, esitlustehnika).

Õpin­gu­te lõpe­ta­mise tin­gi­mu­sed ja õppe­ta­su tagas­ta­mi­ne: Audi­toor­sed tun­nid on kohus­tus­li­kud, mõju­val põh­ju­sel luba­tud üksi­kud puu­du­mised. Ise­seis­va töö osa­kaal on 50% (see tähendab 60 ak/t kon­takt-tun­di­de kor­ral on ise­seis­va töö maht samu­ti 60 ak/t). Õppe­ta­su täielik/osaline tagas­ta­mi­ne toi­mub juhul kui tee­nus jääb osutamata/teenuse osu­ta­mi­ne kat­keb koo­li­ta­ja süül (koo­li­ta­ja või koo­li­tus­ruu­mi puudumine).

Hin­da­mis­mee­to­did ja kri­tee­riu­mid: a) õppe­prot­ses­si jook­sul toi­mub pidev õpi­ta­va kont­roll ja õpi­tu taga­si­si­des­ta­mi­ne; b) kur­su­se lõpul tehak­se kir­ja­lik test ja viiak­se läbi suu­li­ne aru­te­lu-kok­ku­võ­te. Nii a) kui b) koos­ta­tak­se kasu­tusel olnud õppe­ma­ter­ja­li­de alu­sel ja hin­da­misel läh­tu­tak­se kasu­tusel olnud õppe­ma­ter­ja­li­des sätes­ta­tud hindamiskriteeriumitest. 

Kur­su­se läbi­misel väl­jas­ta­tav doku­ment: Tun­nis­tus, kui õpin­gu­te lõpe­ta­mise nõu­ded on täi­de­tud – nõu­tav on  mär­ki­da, mil­li­sel tase­mel (Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­ment) õpe toi­mus. Tõend, kui nõu­de­id ei täi­de­tud – nõu­tav on mär­ki­da, mil­li­sel tase­mel (Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­ment) õpe toimus. 

Õppe sisu SOOME (B1). Õpi­la­ne õpib kesk­ta­se­me (B1) õppe­ma­ter­ja­li­de põh­jal ning omandab laial­da­se sõna­va­ra, ladu­sa ene­se­väl­jen­dus­os­ku­se eri­ne­va­tel tee­ma­del, paind­li­ku kuu­la­mis­os­ku­se ning orien­tee­rub kesk­mise ras­ku­se­ga kee­le­st­ruk­tuu­ri­des ja gram­ma­ti­lis­tes või­ma­lus­tes. Kõne­kee­le küsi­mu­sed. Õpi­la­ne kor­dab ja kin­nis­tab A2 tase­mel õpi­tut ja õpib a) väl­jen­da­ma oma arva­must ühis­kond­li­kes küsi­mus­tes; b) rää­ki­ma ette­võ­te­test, too­de­test ja majan­du­sest; c) rää­ki­ma kul­tuu­rist ja täht­päe­va­dest; d) aval­da­ma oma sei­su­koh­ti eri­ne­va­tes küsi­mus­tes. Gram­ma­ti­ka küsi­mu­sed. Õpi­la­ne õpib a) pöö­ra­ma kõi­gi tüüp­kon­da­de ast­me­va­hel­dus­lik­ke tegu­sõ­nu; b) kää­na­ma kõi­gi käänd­kon­da­de ast­me­va­hel­dus­lik­ke käänd­sõ­nu; c) lau­se moo­dus­ta­mist täis­mi­ne­vi­kus ja enne­mi­ne­vi­kus; d) kasu­ta­ma pas­sii­vi mine­vik­ku; e) määr­sõ­na­de moo­dus­ta­mist ja kasu­ta­mist; f) kesk­sõ­na­de kasu­ta­mist; g) ‑ma infi­ni­tii­vi kasu­ta­mist; h) tund­ma –v ja –tav konstruktsiooni.

Õppe­ka­vaspet­sii­fi­li­sed ÕPIVÄLJUNDID SOOME (B1). Kõne­kee­le küsi­mu­sed. Õpi­la­ne oskab a) väl­jen­da­da oma arva­must ühis­kond­li­kes küsi­mus­tes; b) rää­ki­da ette­võ­te­test, too­de­test ja majan­du­sest; c) rää­ki­da kul­tuu­rist ja täht­päe­va­dest; d) aval­da­da oma sei­su­koh­ti eri­ne­va­tes küsi­mus­tes. Gram­ma­ti­ka küsi­mu­sed. Õpi­la­ne on oman­da­nud õppe sisus käsit­le­tud gram­ma­ti­li­sed (a‑g) oskused.

Õppe­ka­va nime­tus ja maht: Soo­me keel 160 ak/t (audi­toor­ne 80 ak/t — 60ak/t) TASE B2. Kin­ni­ta­mise aeg: 17.11.2023.

ÕPIVÄLJUNDID: Õpin­gu­te läbi­mise kor­ral oman­da­ta­vad tead­mised ja osku­sed (vas­ta­vu­ses Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­men­di kee­le­os­kus­ta­se­me­te kir­jel­dus­te­le) — alus­ta­mise tase B1 – saa­vu­ta­tav tase B2.

Õppe­mee­to­did SOOME: Kee­le­õp­pe prot­ses­sis aren­da­tak­se osa­os­kusi: Puhu­mi­nen (Rää­ki­mi­ne), Teks­tin ymmärtä­mi­nen (Luge­mi­ne), Puheen ymmärtä­mi­nen (Kuu­la­mi­ne), Kir­joit­ta­mi­nen (Kir­ju­ta­mi­ne), Kieliop­pi (Gram­ma­ti­ka). Arves­ta­me täis­kas­va­nud õppi­ja ise­ära­su­si. Audi­toor­sed tun­nid — aktiiv-klas­si­ruumi õpe toe­ta­tud ise­seis­va töö­ga õppe­ma­ter­ja­li põh­jal, vest­lus-suht­lus, teks­ti luge­mi­ne-jutus­ta­mi­ne, kir­ju­ta­mi­ne, kuu­la­mi­ne-mõist­mi­ne, reeg­lid — gram­ma­ti­ka- ja tõl­ke­har­ju­tused ning testid.

Kee­le­õp­pe­ma­ter­ja­lid SOOME: 1) Oppi­kir­jat (õpi­kud); 2) Työ­vihkot (gram­ma­ti­ka­har­ju­tus­te vihi­kud); 3) Muud mater­ja­lid (ilu­kir­jan­dus, aja­le­hed, aja­kir­jad, rek­laa­mid, brozüü­rid, onli­ne mater­ja­lid,  jne.). Kasu­ta­me nii välis­kir­jas­tus­te trü­ki­seid, lühi­loe­te­lu: Kus­tan­nus­osa­keyhyö Ota­va, Teach Your­self Fin­nish sari, Rout­led­ge Group,  Finn Lec­tu­ra, jt. kui Ees­ti kirjastuste/väljaandjate õpi­kuid, lühi­loe­te­lu: Tea Kir­jas­tus, Esko Koo­li­tus, Soo­me Ins­ti­tuut, Ees­ti Kee­le Sihtasu­tus, jt . B2 tase­me koo­li­tus­te läbi­vii­misel kasu­ta­me B2 tase­me õppematerjale.

Õpin­gu­te alus­ta­mise tin­gi­mu­sed ja õppe­ta­su: a)Klient regist­ree­ri­tak­se ja esi­ta­tak­se arve; b) Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na, vee­bi­lehel sätes­ta­tud suu­rus­tes; b) Soo­dus­tusi ega õppe­toe­tusi ei pakuta.

Õppe­ta­se­me valik Kee­le­os­ku­se tase mää­ra­tak­se Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­men­dist läh­tu­valt. Tase­me mää­rat­le­mi­ne toi­mub: a) e‑maili ja/või tele­fo­ni teel, vaba­suht­luse vor­mis, kaar­dis­ta­tak­se kliendi/õpilase eel­nev kee­le­os­kus, kogu info kan­tak­se klien­di isik­li­ku­le kaar­di­le (kus on ka kon­tak­tand­med ja muu vaja­lik tea­ve); b) samu­ti kasu­ta­tak­se stan­dar­di­see­ri­tud küsit­lus­leh­te nime­ga Kee­le­ta­se­me­te mää­rat­le­mi­ne, mis on üht­lasi üle­val meie vee­bi­lehel lin­gi all:

https://kavekultuur.ee/keeletestid/keeletaseme-maaratlemine/ c) Soo­vi­jad tee­vad vee­bi­lehel soo­me kee­le tes­ti, õpin­gu­te alus­ta­miseks ei ole nime­tud test kohus­tus­lik, test on vabatahtlik.

Koo­li­ta­ja­te ja õppe­ruumi­de kir­jel­dus: Koo­li­ta­jad-võõr­kee­le­õpe­ta­jad on eri­ala­se aka­dee­mi­li­se kõrg­ha­ri­du­se­ga — Tal­lin­na Üli­kool, Tar­tu Üli­kool, muu (huma­ni­taar) üli­kool väl­jas­pool Ees­tit, õpe­ta­ja kva­li­fi­kat­sioo­ni­ga ning pike­ma- või lühe­maaja­li­se täis­kas­va­nu­te koo­li­ta­ja koge­mu­se­ga. Õppe­ruu­mid sisal­da­vad stan­dard­va­rus­tuse­na: 1) too­lid, lauad, tahv­lid, riiu­lid, jne.; 2) õppe­kir­jan­duse ja refe­rents-raa­ma­tu­ko­gu; 3) teh­ni­li­sed vahen­did (audio- ja video­teh­ni­ka, kopee­ri­mis­teh­ni­ka, esitlustehnika).

Õpin­gu­te lõpe­ta­mise tin­gi­mu­sed ja õppe­ta­su tagas­ta­mi­ne: Audi­toor­sed tun­nid on kohus­tus­li­kud, mõju­val põh­ju­sel luba­tud üksi­kud puu­du­mised. Ise­seis­va töö osa­kaal on 50% (see tähendab 60 ak/t kon­takt-tun­di­de kor­ral on ise­seis­va töö maht samu­ti 60 ak/t). Õppe­ta­su täielik/osaline tagas­ta­mi­ne toi­mub juhul kui tee­nus jääb osutamata/teenuse osu­ta­mi­ne kat­keb koo­li­ta­ja süül (koo­li­ta­ja või koo­li­tus­ruu­mi puudumine).

Hin­da­mis­mee­to­did ja kri­tee­riu­mid: a) õppe­prot­ses­si jook­sul toi­mub pidev õpi­ta­va kont­roll ja õpi­tu taga­si­si­des­ta­mi­ne; b) kur­su­se lõpul tehak­se kir­ja­lik test ja viiak­se läbi suu­li­ne aru­te­lu-kok­ku­võ­te. Nii a) kui b) koos­ta­tak­se kasu­tusel olnud õppe­ma­ter­ja­li­de alu­sel ja hin­da­misel läh­tu­tak­se kasu­tusel olnud õppe­ma­ter­ja­li­des sätes­ta­tud hindamiskriteeriumitest. 

Kur­su­se läbi­misel väl­jas­ta­tav doku­ment: Tun­nis­tus, kui õpin­gu­te lõpe­ta­mise nõu­ded on täi­de­tud – nõu­tav on  mär­ki­da, mil­li­sel tase­mel (Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­ment) õpe toi­mus. Tõend, kui nõu­de­id ei täi­de­tud – nõu­tav on mär­ki­da, mil­li­sel tase­mel (Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­ment) õpe toimus. 

Õppe sisu SOOME (B2). Õpi­la­ne õpib kõr­ge­ma kesk­ta­se­me (B2) õppe­ma­ter­ja­li­de põh­jal ning omandab laial­da­se sõna­va­ra, ladu­sa ene­se­väl­jen­dus­os­ku­se eri­ne­va­tel tee­ma­del, paind­li­ku kuu­la­mis­os­ku­se ning orien­tee­rub kõr­ge­ma ras­ku­se­ga kee­le­st­ruk­tuu­ri­des ja gram­ma­ti­lis­tes või­ma­lus­tes. Kõne­kee­le küsi­mu­sed. Õpi­la­ne kor­dab ja kin­nis­tab B1 tase­mel õpi­tut. Omandab täien­da­vat, kee­ru­li­se­mat sõna­va­ra, saa­vu­tab ladusa­ma ene­se­väl­jen­dus­os­ku­se. Gram­ma­ti­ka küsi­mu­sed. Õpi­la­ne kor­dab B1 tase­me kee­le­st­ruk­tuu­re ja õpib  täien­da­vaid kee­ru­li­se­maid keelestruktuure.

Õppe­ka­vaspet­sii­fi­li­sed ÕPIVÄLJUNDID SOOME (B2). Õpi­la­ne on oman­da­nud laial­da­se sõna­va­ra, ladu­sa ene­se­väl­jen­dus­os­ku­se eri­ne­va­tel tee­ma­del, paind­li­ku kuu­la­mis­os­ku­se ning orien­tee­rub ja kasu­tab vas­ta­valt või­ma­lu­se­le ja vaja­du­se­le kõr­ge­ma ras­ku­se­ga keelestruktuure.

Õppe­ka­va nime­tus ja maht: Ing­li­se keel 160 ak/t (audi­toor­ne 80 ak/t — 60 ak/t) TASE A1. Kin­ni­ta­mise aeg: 17.11.2023.

ÕPIVÄLJUNDID: Õpin­gu­te läbi­mise kor­ral oman­da­ta­vad tead­mised ja osku­sed (vas­ta­vu­ses Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­men­di kee­le­os­kus­ta­se­me­te kir­jel­dus­te­le) — õpin­gu­te alus­ta­mi­ne alga­ja­te tase­mel: puu­dub eel­nev kee­le­õpe ehk alus­ta­mise tase null – saa­vu­ta­tav tase A1.

Õppe­mee­to­did INGLISE: Kee­le­õp­pe prot­ses­sis aren­da­tak­se osa­os­kusi: Spea­king (Rää­ki­mi­ne), Rea­ding (Luge­mi­ne), Lis­te­ning (Kuu­la­mi­ne), Wri­ting (Kir­ju­ta­mi­ne), Gram­mar and Struc­tu­re (Gram­ma­ti­ka). Arves­ta­me täis­kas­va­nud õppi­ja ise­ära­su­si. Audi­toor­sed tun­nid — aktiiv-klas­si­ruumi õpe toe­ta­tud ise­seis­va töö­ga õppe­ma­ter­ja­li põh­jal, vest­lus-suht­lus, teks­ti luge­mi­ne-jutus­ta­mi­ne, kir­ju­ta­mi­ne, kuu­la­mi­ne-mõist­mi­ne, reeg­lid — gram­ma­ti­ka- ja tõl­ke­har­ju­tused ning testid.

Kee­le­õp­pe­ma­ter­ja­lid INGLISE: 1) Text­books (õpi­kud); 2) Work­books (gram­ma­ti­ka­har­ju­tus­te vihi­kud); 3) Muud mater­ja­lid (ilu­kir­jan­dus, aja­le­hed, aja­kir­jad, rek­laa­mid, brozüü­rid, onli­ne mater­ja­lid,  jne.). Kasu­ta­me nii ing­lis­keel­seid õppe­ma­ter­ja­le väl­ja­and­va­te kir­jas­tus­te trü­ki­seid, lühi­loe­te­lu:  Oxford Uni­ver­sity Press (Hea­dway, Eng­lih File, jt); Express Pub­lis­hing (Upst­ream, jt); Long­man (Fast Track, Oppo­tu­ni­ti­es, jt.);  McMil­lan  (Gateway, jt), Camb­rid­ge Uni­ver­sity Press (Essen­tial Gram­mar in Use, jt) kui Ees­tis väl­ja­an­tud õpi­kuid. A1 tase­me koo­li­tus­te läbi­vii­misel kasu­ta­me A1 tase­me õppematerjale.

Õpin­gu­te alus­ta­mise tin­gi­mu­sed ja õppe­ta­su: a)Klient regist­ree­ri­tak­se ja esi­ta­tak­se arve; b) Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na, vee­bi­lehel sätes­ta­tud suu­rus­tes; b) Soo­dus­tusi ega õppe­toe­tusi ei pakuta.

Õppe­ta­se­me valik Kee­le­os­ku­se tase mää­ra­tak­se Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­men­dist läh­tu­valt. Tase­me mää­rat­le­mi­ne toi­mub: a) e‑maili ja/või tele­fo­ni teel, vaba­suht­luse vor­mis, kaar­dis­ta­tak­se kliendi/õpilase eel­nev kee­le­os­kus, kogu info kan­tak­se klien­di isik­li­ku­le kaar­di­le (kus on ka kon­tak­tand­med ja muu vaja­lik tea­ve); b) samu­ti kasu­ta­tak­se stan­dar­di­see­ri­tud küsit­lus­leh­te nime­ga Kee­le­ta­se­me­te mää­rat­le­mi­ne, mis on üht­lasi üle­val meie vee­bi­lehel lin­gi all:

https://kavekultuur.ee/keeletestid/keeletaseme-maaratlemine/ c) Soo­vi­jad tee­vad vee­bi­lehel soo­me kee­le tes­ti, õpin­gu­te alus­ta­miseks ei ole nime­tud test kohus­tus­lik, test on vabatahtlik.

Koo­li­ta­ja­te ja õppe­ruumi­de kir­jel­dus: Koo­li­ta­jad-võõr­kee­le­õpe­ta­jad on eri­ala­se aka­dee­mi­li­se kõrg­ha­ri­du­se­ga — Tal­lin­na Üli­kool, Tar­tu Üli­kool, muu (huma­ni­taar) üli­kool väl­jas­pool Ees­tit, õpe­ta­ja kva­li­fi­kat­sioo­ni­ga ning pike­ma- või lühe­maaja­li­se täis­kas­va­nu­te koo­li­ta­ja koge­mu­se­ga. Õppe­ruu­mid sisal­da­vad stan­dard­va­rus­tuse­na: 1) too­lid, lauad, tahv­lid, riiu­lid, jne.; 2) õppe­kir­jan­duse ja refe­rents-raa­ma­tu­ko­gu; 3) teh­ni­li­sed vahen­did (audio- ja video­teh­ni­ka, kopee­ri­mis­teh­ni­ka, esitlustehnika).

Õpin­gu­te lõpe­ta­mise tin­gi­mu­sed ja õppe­ta­su tagas­ta­mi­ne: Audi­toor­sed tun­nid on kohus­tus­li­kud, mõju­val põh­ju­sel luba­tud üksi­kud puu­du­mised. Ise­seis­va töö osa­kaal on 50% (see tähendab 60 ak/t kon­takt-tun­di­de kor­ral on ise­seis­va töö maht samu­ti 60 ak/t). Õppe­ta­su täielik/osaline tagas­ta­mi­ne toi­mub juhul kui tee­nus jääb osutamata/teenuse osu­ta­mi­ne kat­keb koo­li­ta­ja süül (koo­li­ta­ja või koo­li­tus­ruu­mi puudumine).

Hin­da­mis­mee­to­did ja kri­tee­riu­mid: a) õppe­prot­ses­si jook­sul toi­mub pidev õpi­ta­va kont­roll ja õpi­tu taga­si­si­des­ta­mi­ne; b) kur­su­se lõpul tehak­se kir­ja­lik test ja viiak­se läbi suu­li­ne aru­te­lu-kok­ku­võ­te. Nii a) kui b) koos­ta­tak­se kasu­tusel olnud õppe­ma­ter­ja­li­de alu­sel ja hin­da­misel läh­tu­tak­se kasu­tusel olnud õppe­ma­ter­ja­li­des sätes­ta­tud hindamiskriteeriumitest. 

Kur­su­se läbi­misel väl­jas­ta­tav doku­ment: Tun­nis­tus, kui õpin­gu­te lõpe­ta­mise nõu­ded on täi­de­tud – nõu­tav on  mär­ki­da, mil­li­sel tase­mel (Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­ment) õpe toi­mus. Tõend, kui nõu­de­id ei täi­de­tud – nõu­tav on mär­ki­da, mil­li­sel tase­mel (Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­ment) õpe toimus. 

Õppe sisu INGLISE: Kõne­kee­le tee­mad tase­mel A1: Att­rac­ting atten­tion; Int­ro­duc­tions and con­ver­sa­tion ope­nings; Gree­tings and enqui­ries about health; Lea­ve­ta­king;  Cong­ra­tu­la­tions and Wis­hes; Requests; Asking per­mis­sion and Favours; Apo­lo­gies; Sugges­tions; Advice; Appoint­ments; Invi­ta­tions; Offers; Thanks; Comp­li­ments; War­ning and Cau­tion; Rep­roach and Rep­ri­mand; Comp­laint; Opi­nion; Agree­ment and Disag­ree­ment; App­ro­val and Disapp­ro­val; Likes and Dis­li­kes; Pre­fe­rence and Lack of  Pre­fe­rence; Indiffe­rence; Ple­asu­re and Dis­ple­asu­re; Disap­point­ment; Cer­tainty and Uncer­tainty and Igno­rance; Sur­pri­se; Reg­ret, etc. Gram­ma­ti­ka tase­mel A1: Pre­sent Con­ti­nu­ous; Pre­sent Simp­le; Past Simp­le; Verb Be; I have…/ I’ve got..;  Pre­sent Per­fect Pre­sent Per­fect and Past Simple.

Õppe­ka­va nime­tus ja maht: Ing­li­se keel 160 ak/t (audi­toor­ne 80 ak/t — 60 ak/t) TASE A2. Kin­ni­ta­mise aeg: 17.11.2023.

ÕPIVÄLJUNDID: Õpin­gu­te läbi­mise kor­ral oman­da­ta­vad tead­mised ja osku­sed (vas­ta­vu­ses Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­men­di kee­le­os­kus­ta­se­me­te kir­jel­dus­te­le) — alus­ta­mise tase A1 ehk eel­ne­valt õpi­tud vähe­sel mää­ral – saa­vu­ta­tav tase A2.

Õppe­mee­to­did INGLISE: Kee­le­õp­pe prot­ses­sis aren­da­tak­se osa­os­kusi: Spea­king (Rää­ki­mi­ne), Rea­ding (Luge­mi­ne), Lis­te­ning (Kuu­la­mi­ne), Wri­ting (Kir­ju­ta­mi­ne), Gram­mar and Struc­tu­re (Gram­ma­ti­ka). Arves­ta­me täis­kas­va­nud õppi­ja ise­ära­su­si. Audi­toor­sed tun­nid — aktiiv-klas­si­ruumi õpe toe­ta­tud ise­seis­va töö­ga õppe­ma­ter­ja­li põh­jal, vest­lus-suht­lus, teks­ti luge­mi­ne-jutus­ta­mi­ne, kir­ju­ta­mi­ne, kuu­la­mi­ne-mõist­mi­ne, reeg­lid — gram­ma­ti­ka- ja tõl­ke­har­ju­tused ning testid.

Kee­le­õp­pe­ma­ter­ja­lid INGLISE: 1) Text­books (õpi­kud); 2) Work­books (gram­ma­ti­ka­har­ju­tus­te vihi­kud); 3) Muud mater­ja­lid (ilu­kir­jan­dus, aja­le­hed, aja­kir­jad, rek­laa­mid, brozüü­rid, onli­ne mater­ja­lid,  jne.). Kasu­ta­me nii ing­lis­keel­seid õppe­ma­ter­ja­le väl­ja­and­va­te kir­jas­tus­te trü­ki­seid, lühi­loe­te­lu:  Oxford Uni­ver­sity Press (Hea­dway, Eng­lih File, jt); Express Pub­lis­hing (Upst­ream, jt); Long­man (Fast Track, Oppo­tu­ni­ti­es, jt.);  McMil­lan  (Gateway, jt), Camb­rid­ge Uni­ver­sity Press (Essen­tial Gram­mar in Use, jt) kui Ees­tis väl­ja­an­tud õpi­kuid. A2 tase­me koo­li­tus­te läbi­vii­misel kasu­ta­me A2 tase­me õppematerjale.

Õpin­gu­te alus­ta­mise tin­gi­mu­sed ja õppe­ta­su: a)Klient regist­ree­ri­tak­se ja esi­ta­tak­se arve; b) Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na, vee­bi­lehel sätes­ta­tud suu­rus­tes; b) Soo­dus­tusi ega õppe­toe­tusi ei pakuta.

Õppe­ta­se­me valik Kee­le­os­ku­se tase mää­ra­tak­se Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­men­dist läh­tu­valt. Tase­me mää­rat­le­mi­ne toi­mub: a) e‑maili ja/või tele­fo­ni teel, vaba­suht­luse vor­mis, kaar­dis­ta­tak­se kliendi/õpilase eel­nev kee­le­os­kus, kogu info kan­tak­se klien­di isik­li­ku­le kaar­di­le (kus on ka kon­tak­tand­med ja muu vaja­lik tea­ve); b) samu­ti kasu­ta­tak­se stan­dar­di­see­ri­tud küsit­lus­leh­te nime­ga Kee­le­ta­se­me­te mää­rat­le­mi­ne, mis on üht­lasi üle­val meie vee­bi­lehel lin­gi all:

https://kavekultuur.ee/keeletestid/keeletaseme-maaratlemine/ c) Soo­vi­jad tee­vad vee­bi­lehel soo­me kee­le tes­ti, õpin­gu­te alus­ta­miseks ei ole nime­tud test kohus­tus­lik, test on vabatahtlik.

Koo­li­ta­ja­te ja õppe­ruumi­de kir­jel­dus: Koo­li­ta­jad-võõr­kee­le­õpe­ta­jad on eri­ala­se aka­dee­mi­li­se kõrg­ha­ri­du­se­ga — Tal­lin­na Üli­kool, Tar­tu Üli­kool, muu (huma­ni­taar) üli­kool väl­jas­pool Ees­tit, õpe­ta­ja kva­li­fi­kat­sioo­ni­ga ning pike­ma- või lühe­maaja­li­se täis­kas­va­nu­te koo­li­ta­ja koge­mu­se­ga. Õppe­ruu­mid sisal­da­vad stan­dard­va­rus­tuse­na: 1) too­lid, lauad, tahv­lid, riiu­lid, jne.; 2) õppe­kir­jan­duse ja refe­rents-raa­ma­tu­ko­gu; 3) teh­ni­li­sed vahen­did (audio- ja video­teh­ni­ka, kopee­ri­mis­teh­ni­ka, esitlustehnika).

Õpin­gu­te lõpe­ta­mise tin­gi­mu­sed ja õppe­ta­su tagas­ta­mi­ne: Audi­toor­sed tun­nid on kohus­tus­li­kud, mõju­val põh­ju­sel luba­tud üksi­kud puu­du­mised. Ise­seis­va töö osa­kaal on 50% (see tähendab 60 ak/t kon­takt-tun­di­de kor­ral on ise­seis­va töö maht samu­ti 60 ak/t). Õppe­ta­su täielik/osaline tagas­ta­mi­ne toi­mub juhul kui tee­nus jääb osutamata/teenuse osu­ta­mi­ne kat­keb koo­li­ta­ja süül (koo­li­ta­ja või koo­li­tus­ruu­mi puudumine).

Hin­da­mis­mee­to­did ja kri­tee­riu­mid: a) õppe­prot­ses­si jook­sul toi­mub pidev õpi­ta­va kont­roll ja õpi­tu taga­si­si­des­ta­mi­ne; b) kur­su­se lõpul tehak­se kir­ja­lik test ja viiak­se läbi suu­li­ne aru­te­lu-kok­ku­võ­te. Nii a) kui b) koos­ta­tak­se kasu­tusel olnud õppe­ma­ter­ja­li­de alu­sel ja hin­da­misel läh­tu­tak­se kasu­tusel olnud õppe­ma­ter­ja­li­des sätes­ta­tud hindamiskriteeriumitest. 

Kur­su­se läbi­misel väl­jas­ta­tav doku­ment: Tun­nis­tus, kui õpin­gu­te lõpe­ta­mise nõu­ded on täi­de­tud – nõu­tav on  mär­ki­da, mil­li­sel tase­mel (Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­ment) õpe toi­mus. Tõend, kui nõu­de­id ei täi­de­tud – nõu­tav on mär­ki­da, mil­li­sel tase­mel (Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­ment) õpe toimus. 

Õppe sisu INGLISE: Kõne­kee­le tee­mad tase­mel A2: Att­rac­ting atten­tion; Int­ro­duc­tions and con­ver­sa­tion ope­nings; Gree­tings and enqui­ries about health; Lea­ve­ta­king;  Cong­ra­tu­la­tions and Wis­hes; Requests; Asking per­mis­sion and Favours; Apo­lo­gies; Sugges­tions; Advice; Appoint­ments; Invi­ta­tions; Offers; Thanks; Comp­li­ments; War­ning and Cau­tion; Rep­roach and Rep­ri­mand; Comp­laint; Opi­nion; Agree­ment and Disag­ree­ment; App­ro­val and Disapp­ro­val; Likes and Dis­li­kes; Pre­fe­rence and Lack of  Pre­fe­rence; Indiffe­rence; Ple­asu­re and Dis­ple­asu­re; Disap­point­ment; Cer­tainty and Uncer­tainty and Igno­rance; Sur­pri­se; Reg­ret, etc. Gram­ma­ti­ka tase­mel A2: Pre­sent Con­ti­nu­ous; Pre­sent Simp­le; Past Simp­le; Verb Be; I have…/ I’ve got..;  Pre­sent Per­fect Pre­sent Per­fect and Past Simp­le; Pas­si­ve Pre­sent and Past Simp­le; Pas­si­ve Pre­sent Con­ti­nu­ous and Pre­sent Per­fect; Be/have/do;  Regu­lar and irre­gu­lar verbs; I used to…; What are you doing tomor­row..? I am going to…; Futu­re Pre­sent; I think I’ll… Shall I/we …?;  Might…; Can, couldMust  Mustn’t  needn’t ; Should; The­re is    the­re are.

Õppe­ka­va nime­tus ja maht: Ing­li­se keel 160 ak/t (audi­toor­ne 80 ak/ — 60 ak/t) TASE B1. Kin­ni­ta­mise aeg: 17.11.2023.1

ÕPIVÄLJUNDID: Õpin­gu­te läbi­mise kor­ral oman­da­ta­vad tead­mised ja osku­sed (vas­ta­vu­ses Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­men­di kee­le­os­kus­ta­se­me­te kir­jel­dus­te­le) — alus­ta­mise tase A2 – saa­vu­ta­tav tase B1. 

Õppe­mee­to­did INGLISE: Kee­le­õp­pe prot­ses­sis aren­da­tak­se osa­os­kusi: Spea­king (Rää­ki­mi­ne), Rea­ding (Luge­mi­ne), Lis­te­ning (Kuu­la­mi­ne), Wri­ting (Kir­ju­ta­mi­ne), Gram­mar and Struc­tu­re (Gram­ma­ti­ka). Arves­ta­me täis­kas­va­nud õppi­ja ise­ära­su­si. Audi­toor­sed tun­nid — aktiiv-klas­si­ruumi õpe toe­ta­tud ise­seis­va töö­ga õppe­ma­ter­ja­li põh­jal, vest­lus-suht­lus, teks­ti luge­mi­ne-jutus­ta­mi­ne, kir­ju­ta­mi­ne, kuu­la­mi­ne-mõist­mi­ne, reeg­lid — gram­ma­ti­ka- ja tõl­ke­har­ju­tused ning testid.

Kee­le­õp­pe­ma­ter­ja­lid INGLISE: 1) Text­books (õpi­kud); 2) Work­books (gram­ma­ti­ka­har­ju­tus­te vihi­kud); 3) Muud mater­ja­lid (ilu­kir­jan­dus, aja­le­hed, aja­kir­jad, rek­laa­mid, brozüü­rid, onli­ne mater­ja­lid,  jne.). Kasu­ta­me nii ing­lis­keel­seid õppe­ma­ter­ja­le väl­ja­and­va­te kir­jas­tus­te trü­ki­seid, lühi­loe­te­lu:  Oxford Uni­ver­sity Press (Hea­dway, Eng­lih File, jt); Express Pub­lis­hing (Upst­ream, jt); Long­man (Fast Track, Oppo­tu­ni­ti­es, jt.);  McMil­lan  (Gateway, jt), Camb­rid­ge Uni­ver­sity Press (Essen­tial Gram­mar in Use, jt) kui Ees­tis väl­ja­an­tud õpi­kuid. B1 tase­me koo­li­tus­te läbi­vii­misel kasu­ta­me B1 tase­me õppematerjale.

Õpin­gu­te alus­ta­mise tin­gi­mu­sed ja õppe­ta­su: a)Klient regist­ree­ri­tak­se ja esi­ta­tak­se arve; b) Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na, vee­bi­lehel sätes­ta­tud suu­rus­tes; b) Soo­dus­tusi ega õppe­toe­tusi ei pakuta.

Õppe­ta­se­me valik Kee­le­os­ku­se tase mää­ra­tak­se Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­men­dist läh­tu­valt. Tase­me mää­rat­le­mi­ne toi­mub: a) e‑maili ja/või tele­fo­ni teel, vaba­suht­luse vor­mis, kaar­dis­ta­tak­se kliendi/õpilase eel­nev kee­le­os­kus, kogu info kan­tak­se klien­di isik­li­ku­le kaar­di­le (kus on ka kon­tak­tand­med ja muu vaja­lik tea­ve); b) samu­ti kasu­ta­tak­se stan­dar­di­see­ri­tud küsit­lus­leh­te nime­ga Kee­le­ta­se­me­te mää­rat­le­mi­ne, mis on üht­lasi üle­val meie vee­bi­lehel lin­gi all:

https://kavekultuur.ee/keeletestid/keeletaseme-maaratlemine/ c) Soo­vi­jad tee­vad vee­bi­lehel soo­me kee­le tes­ti, õpin­gu­te alus­ta­miseks ei ole nime­tud test kohus­tus­lik, test on vabatahtlik.

Koo­li­ta­ja­te ja õppe­ruumi­de kir­jel­dus: Koo­li­ta­jad-võõr­kee­le­õpe­ta­jad on eri­ala­se aka­dee­mi­li­se kõrg­ha­ri­du­se­ga — Tal­lin­na Üli­kool, Tar­tu Üli­kool, muu (huma­ni­taar) üli­kool väl­jas­pool Ees­tit, õpe­ta­ja kva­li­fi­kat­sioo­ni­ga ning pike­ma- või lühe­maaja­li­se täis­kas­va­nu­te koo­li­ta­ja koge­mu­se­ga. Õppe­ruu­mid sisal­da­vad stan­dard­va­rus­tuse­na: 1) too­lid, lauad, tahv­lid, riiu­lid, jne.; 2) õppe­kir­jan­duse ja refe­rents-raa­ma­tu­ko­gu; 3) teh­ni­li­sed vahen­did (audio- ja video­teh­ni­ka, kopee­ri­mis­teh­ni­ka, esitlustehnika).

Õpin­gu­te lõpe­ta­mise tin­gi­mu­sed ja õppe­ta­su tagas­ta­mi­ne: Audi­toor­sed tun­nid on kohus­tus­li­kud, mõju­val põh­ju­sel luba­tud üksi­kud puu­du­mised. Ise­seis­va töö osa­kaal on 50% (see tähendab 60 ak/t kon­takt-tun­di­de kor­ral on ise­seis­va töö maht samu­ti 60 ak/t). Õppe­ta­su täielik/osaline tagas­ta­mi­ne toi­mub juhul kui tee­nus jääb osutamata/teenuse osu­ta­mi­ne kat­keb koo­li­ta­ja süül (koo­li­ta­ja või koo­li­tus­ruu­mi puudumine).

Hin­da­mis­mee­to­did ja kri­tee­riu­mid: a) õppe­prot­ses­si jook­sul toi­mub pidev õpi­ta­va kont­roll ja õpi­tu taga­si­si­des­ta­mi­ne; b) kur­su­se lõpul tehak­se kir­ja­lik test ja viiak­se läbi suu­li­ne aru­te­lu-kok­ku­võ­te. Nii a) kui b) koos­ta­tak­se kasu­tusel olnud õppe­ma­ter­ja­li­de alu­sel ja hin­da­misel läh­tu­tak­se kasu­tusel olnud õppe­ma­ter­ja­li­des sätes­ta­tud hindamiskriteeriumitest. 

Kur­su­se läbi­misel väl­jas­ta­tav doku­ment: Tun­nis­tus, kui õpin­gu­te lõpe­ta­mise nõu­ded on täi­de­tud – nõu­tav on  mär­ki­da, mil­li­sel tase­mel (Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­ment) õpe toi­mus. Tõend, kui nõu­de­id ei täi­de­tud – nõu­tav on mär­ki­da, mil­li­sel tase­mel (Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­ment) õpe toimus. 

Õppe sisu INGLISE: Kõne­kee­le tee­mad tase­mel B1: Att­rac­ting atten­tion; Int­ro­duc­tions and con­ver­sa­tion ope­nings; Gree­tings and enqui­ries about health; Lea­ve­ta­king;  Cong­ra­tu­la­tions and Wis­hes; Requests; Asking per­mis­sion and Favours; Apo­lo­gies; Sugges­tions; Advice; Appoint­ments; Invi­ta­tions; Offers; Thanks; Comp­li­ments; War­ning and Cau­tion; Rep­roach and Rep­ri­mand; Comp­laint; Opi­nion; Agree­ment and Disag­ree­ment; App­ro­val and Disapp­ro­val; Likes and Dis­li­kes; Pre­fe­rence and Lack of  Pre­fe­rence; Indiffe­rence; Ple­asu­re and Dis­ple­asu­re; Disap­point­ment; Cer­tainty and Uncer­tainty and Igno­rance; Sur­pri­se; Reg­ret, etc. Gram­ma­ti­ka tase­mel B1: Pre­sent Con­ti­nu­ous; Pre­sent Simp­le; Past Simp­le; Verb Be; I have…/ I’ve got..;  Pre­sent Per­fect Pre­sent Per­fect and Past Simp­le; Pas­si­ve Pre­sent and Past Simp­le; Pas­si­ve Pre­sent Con­ti­nu­ous and Pre­sent Per­fect; Be/have/do;  Regu­lar and irre­gu­lar verbs; I used to…; What are you doing tomor­row..? I am going to…; Futu­re Pre­sent; I think I’ll… Shall I/we …?;  Might…; Can, couldMust  Mustn’t  needn’t ; Should; The­re is    the­re are; Con­di­tio­nal sen­tences (Pre­sent); Con­di­tio­nal sen­tences (Past).

Õppe­ka­va nime­tus ja maht: Ing­li­se keel 160 ak/t (audi­toor­ne 80 ak/t — 60 ak/t) TASE B2. Kin­ni­ta­mise aeg: 17.11.2023.

ÕPIVÄLJUNDID: Õpin­gu­te läbi­mise kor­ral oman­da­ta­vad tead­mised ja osku­sed (vas­ta­vu­ses Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­men­di kee­le­os­kus­ta­se­me­te kir­jel­dus­te­le) — alus­ta­mise tase B1 – saa­vu­ta­tav tase B2.

Õppe­mee­to­did INGLISE: Kee­le­õp­pe prot­ses­sis aren­da­tak­se osa­os­kusi: Spea­king (Rää­ki­mi­ne), Rea­ding (Luge­mi­ne), Lis­te­ning (Kuu­la­mi­ne), Wri­ting (Kir­ju­ta­mi­ne), Gram­mar and Struc­tu­re (Gram­ma­ti­ka). Arves­ta­me täis­kas­va­nud õppi­ja ise­ära­su­si. Audi­toor­sed tun­nid — aktiiv-klas­si­ruumi õpe toe­ta­tud ise­seis­va töö­ga õppe­ma­ter­ja­li põh­jal, vest­lus-suht­lus, teks­ti luge­mi­ne-jutus­ta­mi­ne, kir­ju­ta­mi­ne, kuu­la­mi­ne-mõist­mi­ne, reeg­lid — gram­ma­ti­ka- ja tõl­ke­har­ju­tused ning testid.

Kee­le­õp­pe­ma­ter­ja­lid INGLISE: 1) Text­books (õpi­kud); 2) Work­books (gram­ma­ti­ka­har­ju­tus­te vihi­kud); 3) Muud mater­ja­lid (ilu­kir­jan­dus, aja­le­hed, aja­kir­jad, rek­laa­mid, brozüü­rid, onli­ne mater­ja­lid,  jne.). Kasu­ta­me nii ing­lis­keel­seid õppe­ma­ter­ja­le väl­ja­and­va­te kir­jas­tus­te trü­ki­seid, lühi­loe­te­lu:  Oxford Uni­ver­sity Press (Hea­dway, Eng­lih File, jt); Express Pub­lis­hing (Upst­ream, jt); Long­man (Fast Track, Oppo­tu­ni­ti­es, jt.);  McMil­lan  (Gateway, jt), Camb­rid­ge Uni­ver­sity Press (Essen­tial Gram­mar in Use, jt) kui Ees­tis väl­ja­an­tud õpi­kuid. B2 tase­me koo­li­tus­te läbi­vii­misel kasu­ta­me B 2 tase­me õppematerjale.

Õpin­gu­te alus­ta­mise tin­gi­mu­sed ja õppe­ta­su: a)Klient regist­ree­ri­tak­se ja esi­ta­tak­se arve; b) Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na, vee­bi­lehel sätes­ta­tud suu­rus­tes; b) Soo­dus­tusi ega õppe­toe­tusi ei pakuta.

Õppe­ta­se­me valik Kee­le­os­ku­se tase mää­ra­tak­se Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­men­dist läh­tu­valt. Tase­me mää­rat­le­mi­ne toi­mub: a) e‑maili ja/või tele­fo­ni teel, vaba­suht­luse vor­mis, kaar­dis­ta­tak­se kliendi/õpilase eel­nev kee­le­os­kus, kogu info kan­tak­se klien­di isik­li­ku­le kaar­di­le (kus on ka kon­tak­tand­med ja muu vaja­lik tea­ve); b) samu­ti kasu­ta­tak­se stan­dar­di­see­ri­tud küsit­lus­leh­te nime­ga Kee­le­ta­se­me­te mää­rat­le­mi­ne, mis on üht­lasi üle­val meie vee­bi­lehel lin­gi all:

https://kavekultuur.ee/keeletestid/keeletaseme-maaratlemine/ c) Soo­vi­jad tee­vad vee­bi­lehel soo­me kee­le tes­ti, õpin­gu­te alus­ta­miseks ei ole nime­tud test kohus­tus­lik, test on vabatahtlik.

Koo­li­ta­ja­te ja õppe­ruumi­de kir­jel­dus: Koo­li­ta­jad-võõr­kee­le­õpe­ta­jad on eri­ala­se aka­dee­mi­li­se kõrg­ha­ri­du­se­ga — Tal­lin­na Üli­kool, Tar­tu Üli­kool, muu (huma­ni­taar) üli­kool väl­jas­pool Ees­tit, õpe­ta­ja kva­li­fi­kat­sioo­ni­ga ning pike­ma- või lühe­maaja­li­se täis­kas­va­nu­te koo­li­ta­ja koge­mu­se­ga. Õppe­ruu­mid sisal­da­vad stan­dard­va­rus­tuse­na: 1) too­lid, lauad, tahv­lid, riiu­lid, jne.; 2) õppe­kir­jan­duse ja refe­rents-raa­ma­tu­ko­gu; 3) teh­ni­li­sed vahen­did (audio- ja video­teh­ni­ka, kopee­ri­mis­teh­ni­ka, esitlustehnika).

Õpin­gu­te lõpe­ta­mise tin­gi­mu­sed ja õppe­ta­su tagas­ta­mi­ne: Audi­toor­sed tun­nid on kohus­tus­li­kud, mõju­val põh­ju­sel luba­tud üksi­kud puu­du­mised. Ise­seis­va töö osa­kaal on 50% (see tähendab 60 ak/t kon­takt-tun­di­de kor­ral on ise­seis­va töö maht samu­ti 60 ak/t). Õppe­ta­su täielik/osaline tagas­ta­mi­ne toi­mub juhul kui tee­nus jääb osutamata/teenuse osu­ta­mi­ne kat­keb koo­li­ta­ja süül (koo­li­ta­ja või koo­li­tus­ruu­mi puudumine).

Hin­da­mis­mee­to­did ja kri­tee­riu­mid: a) õppe­prot­ses­si jook­sul toi­mub pidev õpi­ta­va kont­roll ja õpi­tu taga­si­si­des­ta­mi­ne; b) kur­su­se lõpul tehak­se kir­ja­lik test ja viiak­se läbi suu­li­ne aru­te­lu-kok­ku­võ­te. Nii a) kui b) koos­ta­tak­se kasu­tusel olnud õppe­ma­ter­ja­li­de alu­sel ja hin­da­misel läh­tu­tak­se kasu­tusel olnud õppe­ma­ter­ja­li­des sätes­ta­tud hindamiskriteeriumitest. 

Kur­su­se läbi­misel väl­jas­ta­tav doku­ment: Tun­nis­tus, kui õpin­gu­te lõpe­ta­mise nõu­ded on täi­de­tud – nõu­tav on  mär­ki­da, mil­li­sel tase­mel (Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­ment) õpe toi­mus. Tõend, kui nõu­de­id ei täi­de­tud – nõu­tav on mär­ki­da, mil­li­sel tase­mel (Euroo­pa kee­le­õp­pe raam­do­ku­ment) õpe toimus. 

Õppe sisu INGLISE: Kõne­kee­le tee­mad tase­mel B2: Att­rac­ting atten­tion; Int­ro­duc­tions and con­ver­sa­tion ope­nings; Gree­tings and enqui­ries about health; Lea­ve­ta­king;  Cong­ra­tu­la­tions and Wis­hes; Requests; Asking per­mis­sion and Favours; Apo­lo­gies; Sugges­tions; Advice; Appoint­ments; Invi­ta­tions; Offers; Thanks; Comp­li­ments; War­ning and Cau­tion; Rep­roach and Rep­ri­mand; Comp­laint; Opi­nion; Agree­ment and Disag­ree­ment; App­ro­val and Disapp­ro­val; Likes and Dis­li­kes; Pre­fe­rence and Lack of  Pre­fe­rence; Indiffe­rence; Ple­asu­re and Dis­ple­asu­re; Disap­point­ment; Cer­tainty and Uncer­tainty and Igno­rance; Sur­pri­se; Reg­ret, etc. Gram­ma­ti­ka tase­mel B2: Pre­sent Con­ti­nu­ous; Pre­sent Simp­le; Past Simp­le; Verb Be; I have…/ I’ve got..;  Pre­sent Per­fect Pre­sent Per­fect and Past Simp­le; Pas­si­ve Pre­sent and Past Simp­le; Pas­si­ve Pre­sent Con­ti­nu­ous and Pre­sent Per­fect; Be/have/do;  Regu­lar and irre­gu­lar verbs; I used to…; What are you doing tomor­row..? I am going to…; Futu­re Pre­sent; I think I’ll… Shall I/we …?;  Might…; Can, couldMust  Mustn’t  needn’t ; Should; The­re is    the­re are; Con­di­tio­nal sen­tences (Pre­sent); Con­di­tio­nal sen­tences (Past);  a per­son who…   a thing that/which… (rela­ti­ve clau­ses);  the peo­ple we met   the hotel you stayed at (rela­ti­ve clau­ses), etc.

Õppe­kor­ral­dus ja kva­li­tee­di taga­mise alused

Täien­dus­koo­li­tus­asu­tus Kave Kul­tuur Kin­ni­ta­tud 11.05.2021.

1. Üld­sät­ted

1.1. Kave Kul­tuur OÜ, regist­ri­kood 14110382, (edas­pi­di Täien­dus­koo­li­tus­asu­tus) on täis­kas­va­nu­te täien­dus­koo­li­tust kor­ral­dav jurii­di­li­ne isik. 

1.3. Täien­dus­koo­li­tus­asu­tus kor­ral­dab töö­alast ja vaba­ha­ri­dus­lik­ku täien­dus­koo­li­tust: õppe­vald­kond Huma­ni­taa­ria ja kuns­tid – õppe­ka­va­rühm Keeleõpe. 

1.4. Täien­dus­koo­li­tus­asu­tuse asu­koht on Ees­ti Vaba­riik, Tallinn. 

1.5. Täien­dus­koo­li­tus­asu­tuse asja­aja­mis­keel on ees­ti keel. 

1.6. Täien­dus­koo­li­tus­asu­tus juhin­dub oma tege­vu­ses Ees­ti Vaba­rii­gi õigusak­ti­dest ja käes­ole­vast dokumendist. 

2. Õppe­kor­ral­dus

2.1.Õppekorralduse alu­seks on Täien­dus­koo­li­tus­asu­tuse poolt kin­ni­ta­tud õppekavad. 

2.2. Täien­dus­koo­li­tu­se õppe­ka­vas sätes­ta­tak­se järg­mised and­med: 2.2.1. õppe­ka­va nime­tus; 2.2.2. õppe­ka­va­rühm; 2.2.3. õpi­väl­jun­did; 2.2.4. õpin­gu­te alus­ta­mise tin­gi­mu­sed; 2.2.5. õppe­ka­va maht, seal­hul­gas ise­seis­va töö osa­kaal; 2.2.6. õppe sisu; 2.2.7. õppe­kesk­kon­na kir­jel­dus; 2.2.8. lõpe­ta­mise tin­gi­mu­sed ja väl­jas­ta­ta­vad doku­men­did; 2.2.9. koo­li­tu­se läbi­vii­miseks vaja­li­ku kva­li­fi­kat­sioo­ni, õpi‑, või töö­ko­ge­mu­se kirjeldus.

2.3. Koo­li­tus toi­mub Täien­dus­koo­li­tus­asu­tuse poolt ren­di­tud ruumides.

2.4. Õppe­tööd viiak­se läbi kur­sus­te vormis. 

2.5. Täien­dus­koo­li­tus­asu­tus kor­ral­dab õppe­te­ge­vust aastaringselt.

3.   Õpi­lase vas­tu­võt­mi­ne ja väljaarvamine 

3.1. Õppi­ma võivad asu­da kõik täis­kas­va­nud,  kel­lel on soov täien­da­da oma võõr­keel­te oskust. 

3.2. Õpi­la­ne arva­tak­se väl­ja kui ta ei tasu õppe­mak­su või kat­kes­tab õpin­gud omal soo­vil. Õppe­ta­su tagas­ta­tak­se juhul kui tee­nus (koo­li­tus) jääb osu­ta­ma­ta koo­li­tus­fir­ma süül (koo­li­ta­ja puu­du­mi­ne, koo­li­tus­ruumi­de puudumine).

4.  Õpi­lase õigu­sed ja kohustused

4.1. Õpi­lasel on õigus: 4.1.1. vali­da oma või­me­te­le ja huvi­de­le vas­tav koo­li­tus; 4.1.2. nõu­da hea­ta­se­me­list ja oma vaja­dus­test läh­tu­vat koo­li­tust; 4.1.3. saa­da õppe­ka­va­ga ette­näh­tud õpet; 4.1.4. lah­ku­da omal soo­vil enne õppe­pe­rioo­di lõp­pu, kus­juu­res sel juhul õppe­mak­su ei tagastata.

4.2. Õpi­la­ne on kohus­ta­tud: 4.2.2. osa­le­ma õppe­töös; 4.2.3. tasu­ma õppe­mak­su Täien­dus­koo­li­tus­asu­tuse sätes­ta­tud suu­ru­ses ja tähtajal .

5. Koolitajate/pedagoogide õigu­sed ja kohustused 

5.1. Peda­goo­gi­del on kõik töö­suh­teid regu­lee­ri­va­te õigusak­ti­de­ga sätes­ta­tud õigu­sed ja kohustused. 

5.2. Peda­goo­gi­de õigu­sed ja kohus­tused mää­ra­tak­se kind­laks töö­le­pin­gu või võla­õi­gus­li­ku töövõtulepinguga. 

5.3. Peda­goo­gi­del on õigus: 5.3.2. saa­da õppe­töö kor­ral­da­miseks vaja­li­kud õppe­va­hen­did ja tur­va­li­sed töötingimused.

5.4. Peda­goo­gi­del on kohus­tus: 5.4.1. taga­da õpi­las­te­le või­ma­lu­sed õppe­ka­va täit­miseks; 5.4.2. taga­da Täien­dus­koo­li­tus­asu­tuse häi­re­te­ta töö ning vara säi­li­mi­ne ja kor­ras­olek; 5.4.3. jär­gi­da Täien­dus­koo­li­tus­asu­tuse Head Tava (orga­ni­sat­sioo­ni­si­se­ne dokument).

6. Teis­te töö­ta­ja­te õigu­sed ja kohustused 

6.1. Teis­tel töö­ta­ja­tel on kõik töö­suh­teid regu­lee­ri­va­te õigusak­ti­de­ga sätes­ta­tud õigu­sed ja ko-hustused. 

6.2. Teis­tel töö­ta­ja­tel on kohus­tus jär­gi­da Täien­dus­koo­li­tus­asu­tuse Head Tava (orga­nist­sioo-nisi­se­ne dokument).

7. Õppe­mak­su kehtestamine 

7.1. Täien­dus­koo­li­tus­asu­tuse finant­see­ri­miseks vaja­li­kud vahen­did saa­dak­se õppemaksudest. 

7.2. Õppe­mak­su (tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na) suu­rus on ava­li­kus­ta­tud veebilehel. 

7.3. Õppe­mak­sust keda­gi ei vabas­ta­ta, soo­dus­tusi ega õppe­toe­tusi ei pakuta. 

8. Täien­dus­koo­li­tu­se läbi­mise koh­ta väl­jas­ta­ta­vad dokumendid

8.1. Õpi­lase­le väl­jas­ta­tak­se täien­dus­koo­li­tu­se läbi­mise koh­ta tun­nis­tus (kui õpin­gu­te lõpe­ta­misel toi­mub tead­mis­te kont­roll) või tõend (kui õpin­gu­te lõpe­ta­misel tead­mis­te kont­rol­li ei toi­mu) kuhu mär­gi­tak­se järg­mised andmed:

8.1.1.täienduskoolituse läbi­nud õpi­lase nimi ja isi­ku­kood; 8.1.2. täien­dus­koo­li­tus­asu­tuse nimi ja täien­dus­koo­li­tus­asu­tuse pida­ja regist­ri­kood; 8.1.3.majandustegevuse tea­te regist­ree­ri­mis­num­ber Ees­ti Hari­duse Info­süs­tee­mis; 8.1.4.õppekava nime­tus ja mil­li­sel tase­mel õpe toi­mus (vas­ta­valt Euroo­pa kee­le­õp­pe raam-doku­men­di­le); 8.1.5.täienduskoolituse toi­mu­mise aeg ja maht; 8.1.6. koo­li­ta­ja nimi, väl­ja­and­mise koht,  kuu­päev ja number.

9. Õppe­ka­va­de, täien­dus­koo­li­tus­kur­su­se­ga seo­tud täis­kas­va­nu­te koo­li­ta­ja­te ja õppe­kesk­kon­na kva­li­tee­di taga­mise tin­gi­mu­sed ja kord

9.1. Õppe­ka­va­de kva­li­tee­di taga­mi­ne: 9.1.1. õppe­ka­vad vaa­da­tak­se üle ja täien­da­tak­se üld­ju­hul sage­du­se­ga üks kord aas­tas, kuid mit­te sage­da­mi­ni kui üks kord kvartalis.

9.2. Täien­dus­koo­li­tus­kur­su­se­ga seo­tud täis­kas­va­nu­te koolitajate/pedagoogide kva­li­tee­di taga-mine: 9.2.1. peda­goog esi­tab elekt­roon­selt või paber­kand­jal kõik tema päde­vust tõen­da­vad doku­men­did; 9.2.2. peda­goo­gi päde­vust tõen­da­vad doku­men­did säi­li­ta­tak­se elekt­roon­ses või paber­kaus­tas; 9.2.3. peda­goo­gil on õigus saa­da jooks­vat täiend­koo­li­tust oma päde­vu­se tõst­mise ees­mär­gil kol­man­da­telt isi­ku­telt. Täiend­koo­li­tus­asu­tusel on kohus­tus või­ma­lus­te pii­res peda­goo­gi­le pak­ku­da jooks­vat täiend­koo­li­tust tema päde­vu­se tõst­mise eesmärgil.

9.3. Õppe­kesk­kon­na kva­li­tee­di taga­mi­ne: 9.3.1. õppe­ruumi­de varus­ta­tu­se kont­roll toi­mub reeg­li­na sage­du­se­ga üks kord kuus: 9.3.2. jook­sev õppe- ja refe­rents­raa­ma­tu­ko­gu ning heli­sal­ves­tis­te kogu täien­da­mi­ne; 9.3.3. jook­sev teh­ni­li­se apa­ra­tuu­ri töö­kor­ras ole­ku kontroll.

10. Täien­dus­koo­li­tu­se koh­ta taga­si­si­de kogu­mise kord

10.1. Kur­su­se alguses/kursusele eel­ne­valt saa­dak­se õpi­laselt sisen­din­fo tema ootus­te ja vaja-dus­te osas ning mää­ra­tak­se tema ole­mas­olev keeletase.

10.2. Kur­su­se kes­tel toi­mub jook­sev taga­si­si­des­ta­mi­ne, võr­rel­des kasu­ta­tud õppe­mee­to­deid,  õpi­tu sisu jne., õpi­lase ootus­te ja vaja­dus­te­ga ning mõõ­de­tak­se õpi­lase ede­ne­mise tem­pot võr-rel­des seda koo­li­tu­se algu­ses sea­tud sihiga.

10.3. Kur­su­se lõpus tehak­se koond­ta­ga­si­si­de ja hin­na­tak­se õpi­lase vaja­dust õpet jätkata.

11. Täien­dus­koo­li­tus­asu­tuse orga­ni­sat­sioo­ni­si­se­ne doku­ment Hea Tava sätestab:

11.1. taga­si­si­des­ta­mise ja kva­li­tee­di taga­mise kor­ra; 11.2. koolitajate/pedagoogide ja teis­te töö­ta­ja­te käi­tu­mis­nor­mid; 11.3. nõu­ded doku­men­di­hal­duse­le ja admi­nist­ree­ri­mise­le; 11.4. nõu­ded klien­di­suht­luse­le; 11.5. nõu­ded turun­dus- ja müü­gi­te­ge­vu­se­le; 11.6. nõu­ded arve­pi­da­mis- ja finantstegevusele.

Koo­li­ta­ja­te kva­li­fi­kat­sioon, õpi- ja töökogemus

Koo­li­ta­jad-võõr­kee­le­õpe­ta­jad on eri­ala­se aka­dee­mi­li­se kõrg­ha­ri­du­se­ga (Tal­lin­na Üli­kool, Tar­tu Üli­kool või muu (huma­ni­taar) üli­kool väl­jas­pool Ees­tit) ning pike­ma- või lühe­maaja­li­se täis­kas­va­nu­te koo­li­ta­ja kogemusega.

1. Õpet. Eve Otsa (Tar­tu Üli­kool) täis­kas­va­nu­te koo­li­ta­ja koge­mus c 20 a. 

2. Õpet. Mari Jur­tom (Tar­tu Üli­kool, Soo­me Turu Üli­kool) täis­kas­va­nu­te koo­li­ta­ja koge­mus c 10 a. 

Õpe­ta­jad on läbi­nud eri­ne­vaid täien­dus­koo­li­tus­kur­su­si. Peda­goo­gi­de päde­vust tõen­da­vad doku­men­did säi­li­ta­tak­se  asu­tuse­si­se­ses elekt­roon­ses või paberkaustas.